Open navigation

Công văn 1834/TCT-CS ngày 17/05/2023 Chính sách thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1834/TCT-CS

V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2023

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Long An

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 274/CTLAN-TTKT1 ngày 19/01/2023 của Cục Thuế tỉnh Long An đề nghị hướng dẫn chính sách thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 12 Điều 1 Luật số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

“12. Điều 18 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 18. Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế

4. Trong cùng một thời gian, nếu doanh nghiệp được hưởng nhiều mức ưu đãi thuế khác nhau đối với cùng một khoản thu nhập thì doanh nghiệp được lựa chọn áp dụng mức ưu đãi thuế có lợi nhất.”

Căn cứ quy định nêu trên, về nguyên tắc trường hợp doanh nghiệp trong thời gian ưu đãi thuế theo lĩnh vực hoặc địa bàn ưu đãi thuế thì doanh nghiệp được lựa chọn áp dụng mức ưu đãi thuế có lợi nhất (theo lĩnh vực hoặc địa bàn ưu đãi thuế hoặc thu nhập của doanh nghiệp từ trồng trọt, chăn nuôi, chế biến trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản).

Về việc lựa chọn điều kiện ưu đãi thuế theo quy định tại khoản 12 Điều 1 Luật số 32/2013/QH13 nêu trên, Bộ Tài chính có công văn số 3091/BTC-TCT ngày 08/3/2017 của Bộ Tài chính gửi Cục Thuế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương (photo kèm theo).

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Long An căn cứ quy định pháp luật và tình hình thực tế đáp ứng để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo quy định pháp luật./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTr. Đặng Ngọc Minh (để báo cáo);
- Vụ CST, PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
 - Lưu VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Mạnh Thị Tuyết Mai

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.