Open navigation

Quyết định 1317/QĐ-BTC ngày 21/06/2023 Bãi bỏ Quyết định quy trình về công tác thanh tra tài chính

BỘ TÀI CHÍNH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1317/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2023

 QUYẾT ĐỊNH 

BÃI BỎ MỘT SỐ QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH VỀ CÔNG TÁC THANH TRA TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 14 tháng 11 năm 2022;

Căn cứ Nghị định số 14/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ một số Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Bãi bỏ toàn bộ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính sau đây:

1. Quyết định số 1348/QĐ-BTC ngày 02 ngày 06 tháng 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy trình thanh tra nội bộ đối với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

2. Quyết định số 1602/QĐ-BTC ngày 05 ngày 07 tháng 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy trình thanh tra tài chính đối với dự án đầu tư xây dựng.

3. Quyết định số 1692/QĐ-BTC ngày 18 ngày 07 tháng 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy trình thanh tra tài chính tại các cơ quan Hành chính.

4. Quyết định số 2126/QĐ-BTC ngày 01 ngày 09 tháng 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy trình thanh tra giá hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký giá, kê khai giá và nhà nước thực hiện bình ổn giá.

5. Quyết định số 2440/QĐ-BTC ngày 17 ngày 10 tháng 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy trình thanh tra ngân sách cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

6. Quyết định số 3113/QĐ-BTC ngày 23 ngày 12 tháng 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy trình thanh tra tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập.

7. Quyết định số 3140/QĐ-BTC ngày 27 ngày 12 tháng 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy trình thanh tra tài chính tại các doanh nghiệp.

8. Quyết định số 72/QĐ-BTC ngày 10 ngày 01 tháng 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy trình thanh tra các Quỹ tài chính ngoài ngân sách Nhà nước.

9. Quyết định số 46/QĐ-BTC ngày 07 ngày 01 tháng 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy trình thanh tra ngân sách huyện thuộc tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Chánh Thanh tra Bộ Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Bộ;
- Cổng TTĐT Bộ Tài chính;
 - Lưu: VT, TTr.

BỘ TRƯỞNG
 Hồ Đức Phớc

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.