Open navigation

Công văn 5475/VPCP-KTTH ngày 20/07/2023 Thông tin báo nêu về rà soát xử lý hóa đơn

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5475/VPCP-KTTH

V/v thông tin báo nêu về việc rà soát, xử lý hóa đơn

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2023

 Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Vừa qua, trên một số báo điện tử (Báo Tuổi trẻ Online, Báo Thời báo Ngân hàng...) có bài viết phản ánh việc Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính ban hành công văn số 1798/TCT-TTKT ngày 16 tháng 5 năm 2023 về rà soát, xử lý hóa đơn không hợp pháp làm khó doanh nghiệp.

Về vấn đề trên, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu:

Bộ Tài chính theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao quản lý, giám sát việc phát hành và sử dụng hóa đơn chặt chẽ, đúng quy định, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp nhằm trốn thuế, chiếm đoạt tiền hoàn thuế từ ngân sách nhà nước; cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch cho các cơ quan báo chí, hạn chế thấp nhất tác động, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính biết, thực hiện/.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Lê Minh Khái;
- Bộ Tài chính;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân,
TGĐ Cổng TTĐT;
 - Lưu: VT, KTTH (1)Trang.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Mai Thị Thu Vân

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.