Open navigation

Công văn 3127/BHXH-CĐBHXH ngày 04/07/2023 Thông tin điều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội theo Nghị định 42_2023_NĐ-CP

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TP HÀ NỘI
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3127/BHXH-CĐBHXH

V/v thông tin điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH theo Nghị định số 42/2023/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2023

Kính gửi: Bưu điện Hà Nội

Ngày 29/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 42/2023/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, có hiệu lực thi hành từ ngày 14/8/2023, các quy định tại Nghị định này được thực hiện từ ngày 01/7/2023.

Trong thời gian chờ Thông tư hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh Xã hội và văn bản chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH; BHXH thành phố Hà Nội đề nghị Bưu điện Hà Nội phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

- Niêm yết Thông báo về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH (Thông báo gửi kèm theo) tại các điểm chi trả trong thời gian chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 07/2023; Thông tin để người hưởng biết hương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 07/2023 tạm thời thực hiện theo mức hưởng tháng 06/2023;

- Yêu cầu nhân viên trực tiếp chi trả, trong quá trình thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 07/2023, phối hợp cơ quan BHXH quận, huyện, thị xã tuyên truyền, giải đáp các thắc mắc của người hưởng (nếu có) về các nội dung điều chỉnh theo Nghị định số 42/2023/NĐ-CP.

Đề nghị Bưu điện Hà Nội quan tâm phối hợp thực hiện các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo về BHXH thành phố Hà Nội (qua phòng Chế độ BHXH) để phối hợp xử lý./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc BHXH TP (để b/c);
- Các Phó Giám đốc BHXH TP (để b/c);
- Phòng Truyền thông (để phối hợp);
- BHXH các quận, huyện, thị xã (để phối hợp);
- Cổng Thông tin điện tử BHXH TP Hà Nội;
 - Lưu: VT, CĐBHXH.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 Đàm Thị HòaTHÔNG BÁO

(Gửi kèm Công văn số 3127/BHXH-CĐBHXH ngày 04/7/2023 của BHXH Thành phố Hà Nội)

Ngày 29/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 42/2023/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng, có hiệu lực thi hành từ ngày 14/8/2023, các quy định tại Nghị định này được thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2023. Theo đó, từ ngày 01/7/2023:

- Điều chỉnh tăng thêm 12,5% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6 năm 2023 đối với các đối tượng đã được điều chỉnh theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP ngày 07/12/2021 của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng (người hưởng lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội hằng tháng trước ngày 01/01/2022).

- Điều chỉnh tăng thêm 20,8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6 năm 2023 đối với các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này chưa được điều chỉnh theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP ngày 07/12/2021 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. (Người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng từ ngày 01/01/2022 đến trước ngày 01/07/2023).

- Những người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng trước ngày 01/01/1995 theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định nàysau khi thực hiện điều chỉnh theo khoản 1 Điều 2 Nghị định số 42/2023/NĐ-CP nếu có mức hưởng thấp hơn 3.000.000 đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm như sau:

+ Tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng dưới 2.700.000 đồng/người/tháng;

+ Tăng lên bằng 3.000.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 2.700.000 đồng/người/tháng đến dưới 3.000.000 đồng/người/tháng.

Để kịp thời chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 7/2023 cho người hưởng, cơ quan BHXH tạm thời thực hiện chi trả theo mức hưởng tháng 6/2023; Khi có Thông tư hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh Xã hội và văn bản chỉ đạo của BHXH Việt Nam, BHXH thành phố Hà Nội sẽ thực hiện điều chỉnh theo đúng quy định.

(Riêng đối với những người có Quyết định hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH thời điểm hưởng từ 01/7/2023 đã thực hiện tính lương cơ sở 1.800.000 đồng theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP).

BHXH thành phố Hà Nội trân trọng thông báo!

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.