Open navigation

Công văn 451/CSXH-HT ngày 17/07/2023 Cung cấp thông tin về điều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BAN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHXH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 451/CSXH-HT

V/v cung cấp thông tin về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2023

 Kính gửi: Trung tâm Truyền thông

Căn cứ quy định về hiệu lực thi hành của Nghị định số 42/2023/NĐ-CP ngày 29/6/2023 của Chính phủ, Thông tư số 06/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29/6/2023 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, ý kiến của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 5277/VPCP-KTTH ngày 13/7/2023, ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 2664/LĐTBXH-BHXH ngày 13/7/2023 và ý kiến của Tổng Giám đốc ngày 17/7/2023, Ban Thực hiện chính sách BHXH đề nghị Trung tâm Truyền thông có thông báo về nội dung sau đây:

Để kịp thời đảm bảo chế độ, chính sách đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng, tại kỳ chi trả tháng 8/2023, Ngành BHXH Việt Nam sẽ tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng theo mức hưởng mới từ ngày 14/8/2023 (ngày Nghị định số 42/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành); đồng thời thực hiện truy trả đầy đủ phần chênh lệch tăng thêm chưa lĩnh của tháng 7/2023.

Đề nghị Trung tâm Truyền thông thông báo đến BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đồng thời thông báo đến các cơ quan thông tấn báo chí ở Trung ương để thông tin đến người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng được biết.

(Đính kèm theo hồ sơ có liên quan)./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- PTGĐ Lê Hùng Sơn (để b/c);
- Trưởng Ban (để b/c);
- Tạp chí BHXH (để p/h);
 - Lưu: KHTH, HT.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
 Đinh Thị Thu Hiền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.