Open navigation

Công văn 21/KTNN-TT ngày 27/04/2023 Cung cấp danh sách ngân hàng thương mại nơi Kho bạc nhà nước mở tài khoản

KHO BẠC NHÀ NƯỚC
CỤC KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/KTNN-TT

V/v cung cấp danh sách các NHTM nơi KBNN mở tài khoản

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2023

 

Kính gửi:

- Vụ Kê khai và Kế toán thuế - Tổng cục Thuế
- Cục Công nghệ thông tin - Tổng cục Thuế
- Cục Thuế Xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan
 - Cục Công nghệ thông tin - Tổng cục Hải quan

Thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thu ngân sách nhà nước theo Thông tư số 84/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 và Thông tư số 184/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước (KBNN) gửi Quý đơn vị danh sách bổ sung NHTM nơi KBNN mở tài khoản chuyên thu và thanh toán theo từng hệ thống ngân hàng và danh mục mã ngân hàng dùng trong thanh toán, cụ thể đơn vị theo phụ lục đính kèm.

Đề nghị Quý đơn vị bổ sung các thông tin trên vào Danh sách các đơn vị KBNN và NHTM nơi KBNN mở tài khoản và cập nhật trên Cổng thông tin điện tử của Quý đơn vị để phục vụ công tác phối hợp thu Ngân sách Nhà nước.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục QLNQ, Cục CNTT;
 - Lưu: VT, TT (6 bản).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Hoàng Trung LươngPHỤ LỤC

CÁC ĐƠN VỊ KHO BẠC NHÀ NƯỚC MỞ TÀI KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
(Kèm theo Công văn số 21/KTNN-KT ngày 27 tháng 04 năm 2023 của Cục Kế toán Nhà nước )

STT

STT theo tỉnh

Tên KBNN

Mã NH 8 số của KBNN

Số tài khoản của KBNN tại NH

Tên Ngân hàng

Mã NH 8 số của Ngân hàng

Loại tài khoản

Đóng, mở

Ngày hiệu lực

 

I

Kho bạc Nhà nước Đồng Tháp

1

1

KBNN Sa Đéc

87701008

32880417

ACB

CN Đồng Tháp

79307001

Tài khoản chuyên thu (VNĐ)

Mở

04/05/2023

2

2

KBNN TP Hồng Ngự

87701012

32903537

ACB

PGD TP Hồng Ngự-CN Đồng Tháp

79307001

Tài khoản chuyên thu (VNĐ)

Mở

04/05/2023

3

3

KBNN Đồng Tháp

87701001

1036966676

Vietcombank

CN Đồng Tháp

87203001

Tài khoản thanh toán (USD)

Mở

04/05/2023

 

II

Kho bạc Nhà nước Quảng Nam

4

1

KBNN Quảng Nam

49701001

33136297

ACB

CN Quảng Nam

79307001

Tài khoản chuyên thu (VNĐ)

Mở

04/05/2023

 

III

Kho bạc Nhà nước Tiền Giang

5

1

KBNN Tiền Giang

82701001

000003325076

SB

CN Tiền Giang

79317002

Tài khoản chuyên thu (VNĐ)

Mở

04/05/2023

6

2

KBNN Gò Công

82701006

000003325075

SB

PGD Gò Gông- CN Tiền Giang

79317002

Tài khoản chuyên thu (VNĐ)

Mở

04/05/2023

7

3

KBNN Tiền Giang

82701001

12324682468

TPBank

CN Tiền Giang

01358001

Tài khoản chuyên thu (VNĐ)

Mở

04/05/2023

 

IV

Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế

8

1

KBNN Thừa Thiên Huế

46701001

86868688686

TPBank

CN Thừa Thiên Huế

01358001

Tài khoản chuyên thu (VNĐ)

Mở

04/05/2023

9

2

KBNN Thừa Thiên Huế

46701001

66885555

OCB

CN Thừa Thiên Huế

46333001

Tài khoản chuyên thu (VNĐ)

Mở

04/05/2023

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.