Open navigation

Công văn 3347/TB-BHXH ngày 11/07/2023 Điều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 42_2023_NĐ-CP

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP.HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3347/TB-BHXH

TP.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 7 năm 2023

THÔNG BÁO

ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ TRỢ CẤP HÀNG THÁNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 42/2023/NĐ-CP

Ngày 29/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 42/2023/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH), trợ cấp hằng tháng được thực hiện từ ngày 01/7/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 14/8/2023. Do đó, lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng của tháng 7/2023 và tháng 8/2023, cơ quan BHXH thực hiện chi trả theo mức hưởng tháng 6/2023. Việc chi trả theo mức hưởng mới và truy trả phần chênh lệch tăng thêm của tháng 7/2023 và tháng 8/2023 cho người hưởng sẽ được thực hiện tại kỳ chi trả của tháng 9/2023.

Theo Nghị định số 42, các mức điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng được quy định cụ thể như sau:

- Tăng thêm 12,5% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2023 đối với các đối tượng theo quy định tại Nghị định này đã được điều chỉnh theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP ngày 07/12/2021 của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng.

- Tăng thêm 20,8% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2023 đối với các đối tượng theo quy định tại Nghị định này chưa được điều chỉnh theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP.

Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định này sau khi được điều chỉnh theo quy định nêu trên có mức hưởng thấp hơn 3.000.000 đồng/người/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm như sau:

- Tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng dưới 2.700.000 đồng/người/tháng.

- Tăng lên bằng 3.000.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 2.700.000 đồng/người/tháng đến dưới 3.000.000 đồng/người/tháng.

BHXH Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH được biết./.


Nơi nhận:
- Bưu điện TP.HCM;
- Giám đốc (Để báo cáo);
- Các Phó Giám đốc;
- Văn phòng, các phòng nghiệp vụ;
- BHXH thành phố Thủ Đức, quận, huyện;
- Website BHXH TP.HCM;
 - Lưu: VT, TT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 Trần Dũng Hà

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.