Open navigation

Công văn 374/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 09/09/2021 Thực hiện Nghị quyết 105_NQ-CP

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PH H CHÍ MINH
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 374/SLĐTBXH-VLATLĐ

Về việc thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2023

 Kính gửi: Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có sử dụng người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội về Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2021 về việc hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19. Theo đó các nội dung liên quan đến việc nới lỏng một số quy định, điều kiện về việc cấp, gia hạn, xác nhận giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam của Nghị quyết số 105/NQ-CP thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022 theo quy định tại điểm 3.8 mục 3 Nghị quyết số 30/2021/QH15.

Vì vậy, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khi tiến hành các thủ tục hành chính liên quan đến người lao động nước ngoài sẽ chuẩn bị hồ sơ theo đúng quy định tại Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông tin đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp biết và thực hiện theo đúng quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc vui lòng liên hệ theo số điện thoại 38291302 (111 hoặc 211) để trao đổi các nội dung có liên quan./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- GĐ, PGĐ Sở LĐ-TBXH;
- Cục Việc làm - Bộ LĐ-TBXH
- BQL KCX-CN, BQL KCNC;
 - Lưu: VP, P.VLATLĐ (TTr).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 Nguyễn Văn Lâm

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.