Open navigation

Công văn 2346/TCT-CS ngày 09/06/2023 Chính sách thu tiền sử dụng đất

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2346/TCT-CS

V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2023.

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 119/CTBLI-NVDTPC ngày 15/2/2023 của Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu vướng mắc về chính sách thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất (đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016; Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 và Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính phủ) và Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 332/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 và Thông tư số 10/2018/TT-BTC ngày 30/1/2018 của Bộ Tài chính) thì không có quy định về việc truy thu tiền sử dụng đất đã được cơ quan thuế ban hành Quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất theo chính sách ưu đãi đầu tư đối với trường hợp người sử dụng đất không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư.

Trường hợp người sử dụng đất không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư thì người sử dụng đất phải nộp khoản tiền bổ sung trong thời gian không đưa đất vào sử dụng theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 1 Thông tư số 332/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu căn cứ hồ sơ cụ thể và các quy định nêu trên để tính và thu tiền sử dụng đất theo đúng quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Đặng Ngọc Minh (để báo cáo);
- Vụ PC, Cục QLCS-BTC;
 - Lưu: VT, CS(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
 Lưu Đức Huy

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.