Open navigation

Công văn 2518/TCT-TTKT ngày 20/06/2023 Quản lý chống thất thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2518/TCT-TTKT

V/v quản lý, chống thất thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên, khoáng sản.

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2023

 

Kính gửi:

- Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam;
- Cục Quản lý tài nguyên nước;
 - Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện quy định tại Nghị định số 67/2019/NĐ-CP ngày 31/07/2019 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/07/2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và Nghị định số 41/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, cơ quan Thuế địa phương nơi có tài nguyên, khoáng sản được cấp phép khai thác đã thực hiện việc thông báo, đôn đốc thu nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo chức năng, nhiệm vụ quy định (sau đây gọi chung là tiền cấp quyền khai thác tài nguyên, khoáng sản). Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện thực tế còn phát sinh một số tồn tại, hạn chế. Để thực hiện công tác quản lý, chống thất thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên, khoáng sản, đôn đốc thu nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước, Tổng cục Thuế kính đề nghị Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Cục Quản lý tài nguyên nước, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường phối hợp với các Cục Thuế địa phương trong công tác quản lý, thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên, khoáng sản, cụ thể:

1. Tại một số địa phương, việc giải quyết hồ sơ của cơ quan chức năng đối với các doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên, khoáng sản do thay đổi về trữ lượng khoáng sản thực tế khai thác theo quy định còn chậm, phát sinh nhiều vướng mắc dẫn đến số tiền cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản, tiền chậm nộp phát sinh ngày càng lớn gây khó khăn cho công tác quản lý của cơ quan Thuế. Vì vậy, đề nghị cơ quan chức năng chỉ đạo phối hợp với cơ quan Thuế trong việc rà soát, đối chiếu thông tin về tổ chức, doanh nghiệp có phát sinh hoạt động khai thác khoáng sản, tài nguyên nước đã được cấp quyền theo quy định; kịp thời cập nhật thông tin điều chỉnh, sửa đổi bổ sung cấp quyền khai thác tài nguyên nước, khoáng sản để thực hiện thu tiền cấp quyền đúng thời hạn quy định; đồng thời cung cấp thông tin về sản lượng khai thác tài nguyên nước, khoáng sản thực tế tại các tổ chức, doanh nghiệp trong năm, từ đó giúp cơ quan Thuế có cơ sở đối chiếu thông tin để kịp thời phát hiện, hạn chế ngăn ngừa rủi ro, đôn đốc thu nộp kịp thời đối với tiền cấp quyền khai thác tài nguyên, khoáng sản và thuế tài nguyên phát sinh trên địa bàn.

2. Hàng năm trước ngày 01/03 đề nghị Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt nam, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi văn bản phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và văn bản xác định số tiền phải nộp từ lần thứ hai cho Cục Thuế địa phương nơi có khu vực khoáng sản được cấp phép theo quy định tại điểm b, khoản 1 và điểm b, khoản 2, Điều 13 Nghị định số 67/2019/NĐ-CP về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản để Cục Thuế kịp thời có căn cứ ban hành thông báo thu nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản cho tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác trên địa bàn.

3. Đối với doanh nghiệp hoạt động khai thác khoáng sản titan do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép khai thác, hiện nay đang tạm dừng triển khai khai thác titan để chuyển đổi đầu tư sang lĩnh vực năng lượng tái tạo (điện mặt trời, điện gió) theo Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét việc thông báo tiền cấp quyền khai thác khoáng sản để phù hợp.

4. Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp tham mưu với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết kịp thời đối với các trường hợp xin điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác và thu hồi giấy phép khai thác theo văn bản đề nghị của cơ quan quản lý thuế để điều chỉnh đúng số nợ tiền cấp quyền khai thác cơ quan Thuế đang theo dõi trên hệ thống quản lý; xem xét kiến nghị xử lý thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản đối với các trường hợp được cấp phép khai thác đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường nhưng có khai thác các loại đá bazan là dạng cột, trụ, khối...

5. Nghị định số 67/2019/NĐ-CP của Chính phủ chưa có quy định về phương pháp tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên, khoáng sản đối với các loại tài nguyên mới chưa được quy định tại Khung giá tính thuế tài nguyên và Bảng giá tính thuế tài nguyên. Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường bổ sung quy định về việc xác định giá tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên, khoáng sản đối với các loại tài nguyên mới chưa được quy định giá tính thuế tài nguyên để địa phương có cơ sở thực hiện.

6. Phản hồi kết quả xử lý cho các Cục Thuế đối với trường hợp Cơ quan Thuế đã chuyển thông tin việc qua thanh tra, kiểm tra thuế phát hiện đơn vị kê khai sản lượng tài nguyên khai thác cao hơn trữ lượng được cấp phép.

Tổng cục Thuế trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan./.


Nơi nhận:
- Như trên;
 - Lưu: VT, TTKT.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC THANH TRA - KIỂM TRA THUẾ
 Vũ Mạnh Cường

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.