Open navigation

Công văn 4304/SLĐTBXH-LĐ ngày 01/03/2023 2023 về rà soát đánh giá việc thực hiện mức lương tối thiểu

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4304/SLĐTBXH-LĐ

V/v rà soát, đánh giá việc thực hiện mức lương tối thiểu

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 3 năm 2023

 

Kính gửi:

- Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp;
- Ban Quản lý Khu công nghệ cao;
- Ủy ban nhân dân quận, huyện và thành phố Thủ Đức;
- Liên đoàn lao động Thành phố;
- Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh;
- Liên minh hợp tác xã thành phố Hồ Chí Minh.

Thực hiện đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 470/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 21/02/2023 về việc rà soát, đánh giá việc thực hiện mức lương tối thiểu để làm cơ sở cho việc xem xét thực hiện quy định về mức lương tối thiểu theo Điều 91 Bộ luật Lao động trong thời gian tới, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Quý cơ quan phối hợp thực hiện các nội dung sau:

1. Tổ chức nắm tình hình triển khai thực hiện mức lương tối thiểu theo quy định tại Nghị định số 38/2022/NĐ-CP, trong đó:

a) Đối với lương tối thiểu theo tháng, đề nghị rà soát, đánh giá về tình hình triển khai thực hiện mức lương tối thiểu, trong đó có việc triển khai quy định tiếp tục thực hiện các nội dung đã thỏa thuận, cam kết trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc các thỏa thuận hợp pháp khác có lợi hơn cho người lao động theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 38/2022/NĐ-CP (nhất là thỏa thuận về trả lương cho người lao động làm công việc đòi hỏi qua học nghề, đào tạo nghề cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu);

Đánh giá khó khăn, vướng mắc khi thực hiện mức lương tối thiểu và trả lương cho người lao động.

b) Đối với lương tối thiểu theo giờ, đề nghị đánh giá rõ việc triển khai, áp dụng của các doanh nghiệp sau khi Chính phủ lần đầu ban hành mức lương tối thiểu theo giờ;

Khảo sát, thống kê các nhóm vị trí, chức danh công việc (như nhân viên phục vụ, bán hàng, phụ bếp, thu ngân, tiếp thị...), lĩnh vực/ngành nghề (như kinh doanh nhà hàng, khách sạn, cà phê, thức ăn nhanh, siêu thị,...) thực hiện trả lương theo giờ, mức lương giờ phổ biến của các công việc trên;

Đánh giá thuận lợi, khó khăn và tác động của doanh nghiệp, người lao động khi Chính phủ ban hành mức lương tối thiểu theo giờ.

2. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ có ý kiến rà soát, đề xuất về việc điều chỉnh phân vùng đối với việc áp dụng mức lương tối thiểu trên địa bàn huyện Cần Giờ trong thời gian tới (giữ nguyên vùng II như hiện nay hoặc điều chỉnh lên vùng I) và căn cứ đề xuất để Sở lấy ý kiến các cơ quan liên quan tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để điều chỉnh cho phù hợp.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Quý cơ quan phối hợp thực hiện và gửi báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 17/3/2023 (đồng thời gửi kèm tệp tin văn bản vào địa ch thư điện tử ldtlbhxh.sldtbxh@tphcm.gov.vn) để kịp tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP (để báo cáo);
 - Giám đốc Sở và các Ph
ó Giám đốc Sở;
 - Lưu: VP S
, Phòng LĐTLBHXH (H).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 Huỳnh Lê Như Trang

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.