Open navigation

Công văn 8091/BHXH-KHTC ngày 29/11/2022 Lịch chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 01_2023

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8091/BHXH-KHTC

V/v lịch chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 01/2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 11 năm 2022

 

Kính gửi:

- Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh;
 - Bảo hiểm xã hội thành phố Thủ Đức và quận, huyện.

Theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN thì việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng bắt đầu từ ngày 02 của tháng tổ chức chi trả.

Do thời gian nghỉ Tết dương lịch năm 2023 từ ngày 31/12/2022 đến hết ngày 02/01/2023, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 01/2023 như sau:

- Chi trả tiền mặt: bắt đầu từ ngày 03/01/2023 đến ngày 19/01/2023 (dự kiến lịch nghỉ tết Nguyên đán năm 2023 bắt đầu từ ngày 20/01/2023).

- Chi trả qua ATM: bắt đầu từ ngày 03/01/2023 đến ngày 04/01/2023.

Đề nghị Bưu điện TP.HCM, BHXH Thành phố Thủ Đức và BHXH quận, huyện thông báo đến người hưởng trong kỳ chi trả tháng 12/2022.

Trường hợp BHXH Việt Nam có thay đổi kế hoạch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của tháng 1, tháng 2 năm 2023, BHXH Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có thông báo bằng văn bản.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về BHXH Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Kế hoạch tài chính) để phối hợp, xử lý./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Phó GĐ;
- Phòng Chế độ BHXH;
- Phòng TT&PTĐT;
 - Lưu: VT, KHTC

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 Nguyễn Quốc Thanh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.