Open navigation

Công văn 1171/BYT-KCB ngày 08/03/2023 Hướng dẫn cập nhật thủ công dữ liệu Giấy khám sức khỏe lái xe lên Cổng giám định bảo hiểm y tế phục vụ Đề án 06

BỘ Y TẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1171/BYT-KCB

V/v hướng dẫn cập nhật thủ công dữ liệu Giấy khám sức khỏe lái xe lên Cổng giám định BHYT phục vụ Đề án 06

Hà Nội, ngày 08 tháng năm 2023

 

Kính gửi:

- Giám đốc bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
- Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 - Thủ trưởng Y tế ngành.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp ngày 10/02/2023 về tình hình triển khai Đề án 06 tại Thông báo số 36/TB-VPCP ngày 19/02/2023, tiếp theo Công văn số 874/BYT-KCB ngày 23/02/2023 về hướng dẫn trích chuyển dữ liệu tự động, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh tiếp tục thực hiện các nội dung sau:

1. Các cơ sở khám chữa bệnh chưa thể thực hiện trích chuyển dữ liệu Giấy khám sức khỏe lái xe các trường hợp đủ điều kiện sức khỏe lên Cổng giám định BHYT, thì thực hiện cập nhật thủ công và ký số ngay trên Cổng giám định BHYT theo Phụ lục 1 ban hành kèm theo công văn này. Hoàn thành trước ngày 15/03/2023.

2. Cơ sở khám chữa bệnh sử dụng chứng thư số của cơ quan, đơn vị ký số xác thực dữ liệu Giấy khám sức khỏe lái xe để liên thông phục vụ dịch vụ công cấp đổi, cấp lại giấy khám sức khỏe lái xe theo hướng dẫn tại Phụ lục 2 gửi kèm công văn này.

3. Đối với các cơ sở khám chữa bệnh chưa có trong danh mục cơ sở khám chữa bệnh BHYT, đề nghị liên hệ BHXH tỉnh, thành phố để phối hợp đăng ký danh mục trước khi đăng ký tài khoản cập nhật dữ liệu.

4. Sở Y tế phối hợp với BHXH tỉnh, thành phố công bố trên website và phương tiện truyền thông đại chúng cho người dân biết được danh sách các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn đã liên thông thành công dữ liệu Giấy khám sức khỏe lái xe lên Cổng giám định BHYT để thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Cơ sở khám chữa bệnh có trách nhiệm xác nhận cho người bệnh biết dữ liệu đã được liên thông trực tuyến.

Đề nghị Các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện, đồng thời báo cáo kết quả tiến độ, khó khăn, vướng mc về Bộ Y tế để xem xét, giải quyết./.


Nơi nhận:
Như trên;
 - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà (đ
 b/c);
- Bộ trưởng Đào Hồng Lan (để b/c);
 - Các Thứ trư
ng (để p/h);
- VPCP, Bộ CA, Bộ GTVT, BHXHVN (để p/h);
- Tổ Công tác Đề án 06;
- VPB, KH-TC, PC, CNTT (để th/h);
 - Lưu: VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Trần Văn ThuấnPHỤ LỤC 1:

HƯỚNG DẪN TẠO LẬP VÀ LIÊN THÔNG DỮ LIỆU GIẤY KHÁM SỨC KHỎE LÁI XE TRÊN CỔNG TIẾP NHẬN DỮ LIỆU HỆ THỐNG THÔNG TIN GIÁM ĐỊNH BHYT
(Kèm theo Công văn số 1171/BYT-KCB ngày 08/03/2023 của Bộ Y tế)

I. CÔNG CỤ HỖ TRỢ KÝ SỐ

Bước 1. Đăng nhập Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế (BHYT) tại địa chỉ https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn bằng tài khoản được cấp.

Bước 2. Chọn chức năng Trợ giúp/Tài liệu, hỗ trợ

Bước 3. Chọn  đ tải phần mm hỗ trợ ký s của BHXH Việt Nam.

Bước 4. Chọn file vss-declaration setup.exe để cài đặt phần mềm hỗ trợ ký số của BHXH Việt Nam.

Bước 5. Chọn Tiếp tục để cài đặt phần mềm

Bước 6. Chọn thư mục cài đặt và chọn Tiếp tục

Bước 7. Chọn Cài đặt và đợi phần mềm cài đặt

Bước 8. Chọn Kết thúc để hoàn tất quá trình cài đặt phần mềm

II. TẠO LẬP GIẤY KHÁM SỨC KHỎE LÁI XE

Lưu ý: Cơ sở KCB cần đăng ký chứng thư số tại chức năng Danh mục/ Danh mục tại CSKCB/ Danh mục khác tại CSKCB/Danh mục chứng thư số trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT trước khi thực hiện ký số Giấy khám sức khỏe lái xe.

1. Giấy khám sức khỏe lái xe

Bước 1. Đăng nhập Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT tại địa chỉ https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn bằng tài khoản được cấp.

Bước 2. Chọn chức năng Hồ sơ sức khỏe -> Giấy khám sức khỏe lái xe. Màn hình hiển thị như sau:

Bước 3. Chọn Thêm mới để tạo mới Giấy khám sức khỏe lái xe, màn hình hiển thị như sau:

Trong đó, chi tiết các thông tin như mô tả tại Phục lục 02 ban hành kèm theo công văn số 3829/BHXH-CNTT ngày 15/12/2022 của BHXH Việt Nam.

Bước 4. Chọn Lưu để lưu lại thông tin đã nhập tại Bước 3 hoặc Lưu & in để lưu lại thông tin đã nhập tại Bước 3 và in Giấy khám sức khỏe lái xe.

Bước 5. Chọn  để ký số Giấy khám sức khỏe lái xe.

Bước 6. Chọn Đồng ý để ký số.

Bước 7. Nhập mật khẩu và chọn OK.

Bước 8. Chọn thư mục để lưu file XML Giấy khám sức khỏe lái xe đã được ký số.

Bước 9. Chọn OK để hoàn tất ký số.

Bước 10. Chọn  để in Giấy khám sức khỏe lái xe

III. LIÊN THÔNG DỮ LIỆU GIẤY KHÁM SỨC KHỎE LÁI XE

I. API tích hợp giấy khám sức khỏe lái xe 

1. API tra lưu giấy khám sức khỏe lái xe

Mục đích:

Để phần mềm HIS triển khai tại cơ sở y tế gửi dữ liệu khám sức khỏe lái xe lên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT 

Method: POST

URL: https://egw.baohiemxahoi.gov.vn/api/hssk/gksk 

Header:

Content-Type: application/json

Username: Username đăng nhập hệ thống được cổng dữ liệu y tế cung cấp

Password: password của user được hệ thống cổng dữ liệu y tế cung cấp (Được mã hóa MD5)

Body:

{

"SO": "00001/GKSKLX/34001/20",

"HOTEN": "Nguyễn Văn An",

"GIOITINHVAL": "1",

"DIACHITHUONGTRU": "Phường Giảng Võ-Quận Ba Đình-TP Hà Nội",

"MATINH_THUONGTRU": "93",

"MAHUYEN_THUONGTRU": "93931",

"MAXA_THUONGTRU": "9393131344",

"SOCMND_PASSPORT": "12430987897",

"NGAYTHANGNAMCAPCMND": "01/02/2020",

"NOICAP”: "Hà Nội".

"IDBENHVIEN": "01924",

"BENHVIEN": "Bênh viện nhiệt đới TW",

"NONGDOCON": "30",

"DVINONGDOCON": "0",

"MATUY": "1",

"NGAYKETLUAN": "06/02/2020",

"BACSYKETLUAN": "Phạm Hồng Vân",

"KETLUAN": "A1-0",

"HANGBANGLAI": "A1",

"NGAYKHAMLAI": "01/02/2020",

"LYDO": "Lý do sức khỏe không đạt",

"TINHTRANGBENH”: "tình trạng bệnh tật hiện tại",

"STATE": "EDIT",

Response: 

a. Thành công:

"MSG_TEXT": "Gửi dữ liệu Giấy khám sức khỏe Thành công",

"MSG_STATE": "1",

"IDBENHVIEN”: "01924",

"SO”: "01.924.LX.20.00037",

"UUID": "80200aca-bc7b-4cc0-a9d2-e60697e9c2fa",

"BENHVIEN": "bênh viện nhiệt đới TW"

}

b. Không thành công:

{

"MSG_TEXT": "S giấy khám sức khỏe đã tồn tại", 

"MSG_STATE": "0"

}

2. Cấu trúc dữ liệu

Cu trúc bảng dữ liệu

COLUMN_NAME

TYPE

ALLOW_NULL

LENGTH

COMMENTS

SO

VARCHAR2

 

20

Số giấy khám: Đặt theo quy tắc: 5 Số thứ tự khám tự tăng /GKSKLX/ Mã CSKCB/ Năm (XX). (Ví dụ 00001/GKSKLX/34001/20)

NGAYKHAM

VARCHAR2

 

10

Ngày khám (dd/MM/yyyy)

HOTEN

VARCHAR2

 

255

Họ tên người khám

GIOITINH

VARCHAR2

 

20

Giới tính (0: Nam, 1: Nữ)

NGAYSINH

VARCHAR2

 

10

Ngày sinh (dd/MM/yyyy)

DIACHITHUONGTRU

VARCHAR2

x

255

Địa ch thường trú

MATINHTHUONGTRU

VARCHAR2

 

10

Mã tnh thường trú (theo mã Tổng cục thống kê)

MAHUYENTHUONGTRU

VARCHAR2

x

10

Mã huyện thường trú (theo mã Tổng cục thống kê)

MAXATHUONGTRU

VARCHAR2

x

10

Mã xã thường trú (theo mã Tổng cục thống kê)

SOCMND_PASSPORT

VARCHAR2

 

12

Số CCCD/CMND/H chiếu

NGAYTHANGNAMCAP

VARCHAR2

 

10

Ngày tháng năm cấp (dd/MM/yyyy)

NOICAP

VARCHAR2

 

30

Nơi cấp

HANGBANGLAI

VARCHAR2

 

10

Hạng bằng lái

IDBENHVIEN

VARCHAR2

 

255

Mã CSYT theo mã bo hiểm

BENHVIEN

VARCHAR2

 

255

Tên Bệnh viện

NGAYKETLUAN

VARCHAR2

 

10

Ngày khám (dd/MM/yyyy)

NONGDOCON

NUMBER

x

 

Kết quả nồng độ cồn của người đi khám

DVINONGDOCON

VARCHAR2

x

1

Đơn vị nồng độ cồn của người đi khám: 

0: miligam/100ml máu

1: miligam/1 lít khí thở

MATUY

VARCHAR2

x

1

Kết quả xét nghiệm ma túy của người đi khám: 

0: Âm tính 

1: Dương tính

BACSYKETLUAN

VARCHAR2

 

255

Tên Bác sỹ kết luận

KETLUAN

VARCHAR2

 

10

Kết luận của Bác sĩ theo mã 

A0-1 (:Đủ điều kiện sức khỏe lái xe hng……)

A0-2 (:Không đủ điều kiện sức khỏe lái xe hng…..

A0-3(:Đạt tiêu chuẩn sức khỏe lái xe hng ……nhưng yêu cầu khám lại (ghi cụ thể thời gian khám lại)……)

NGAYKHAMLAI

VARCHAR2

x

10

Ngày khám lại nếu có yêu cầu (dd/MM/yyyy)

LYDO

VARCHAR2

x

255

Lý do sức khỏe không đạt

TINHTRANGBENH

VARCHAR2

x

255

Tình trạng bệnh tật hiện tại. 

Trong trường hợp nếu có bệnh ghi cụ thể theo từng chuyên khoa (ví dụ mất 01 ngón tay của bàn tay phải, mất 1 mắt trái)

STATE

VARCHAR2

 

5

Trạng thái giấy khám sức khỏe (EDIT/ADD)

SIGNDATA

CLOB

x

4000

Dữ liệu kí số (Mô tả tại mục III)

II. MÔ TẢ DỮ LIỆU XML KÝ SỐ SIGNDATA

- SIGNDATA là dữ liệu Hash thông tin ký số của file XML chứa dữ liệu thông tin giấy khám sức khỏe.

Bước 1. Tạo Cấu trúc XML thông tin giấy khám sức khỏe như sau 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<root>

<UUID> </UUID>

<CREATEDDATE />

<USERCREATE />

<STATUS>..</STATUS>

<ACTION />

<SO>….</SO>

<HOTEN>…</HOTEN>

< NGAYSINH >...</ NGAYSINH >

<GIOITINHVAL>.. .</GIOITINHVAL> 

<SOCMND_PASSPORT>...</SOCMND_PASSPORT> 

<NGAYTHANGNAMCAPCMD>...</NGAYTHANGNAMCAP> 

<NOICAP>...</NOICAP>

<ECITIZENCODE>…</ECITIZENCODE> 

<MOBILE>…</MOBILE> 

<EMAIL>...</EMAIL>

<DIACHITHUONGTRU>...</DIACHITHUONGTRU> 

<MATINH_THUONGTRU >...</MATINH_THUONGTRU > 

<MAHUYEN_THUONGTRU >...</MAHUYEN_THUONGTRU > 

<MAXA_THUONGTRU >...</MAXA_THUONGTRU > 

<NONGDOCON >...</ NONGDOCON > 

<DVINONGDOCON>...</DVINONGDOCON>

< MATUY>...</MATUY>

<KETLUAN>.. .</KETLUAN>

<HANGBANGLAI>...</HANGBANGLAI>

<NGAYKETLUAN>..</NGAYKETLUAN>

<BACSYKETLUAN>..</BACSYKETLUAN> 

<NGAYKHAMLAI>..</NGAYKHAMLAI>

<LYDO >..</ LYDO >

< TINHTRANGBENH >..</ TINHTRANGBENH >

</root>

 Mô t trường th dữ liệu: 

Thẻ

DATA_TYPE

DATA_LENGTH

COMMENTS

UUID

 

 

Để trống

CREATEDDATE

 

 

Để trống

USERCREATE

 

 

Để trống

STATUS

 

 

Để trống

STATUS

 

 

Để trống

ACTION

VARCHAR2

20

S giấy khám: Đặt theo quy tắc Mã CSKCB + LX + Năm (XX)+ 5 số thứ tự khám tự tăng. (Ví dụ 34.001.LX.20.000001 )

NGAYKHAM

VARCHAR2

10

Ngày khám(dd/MM/yyyy)

HOTEN

VARCHAR2

255

Họ tên người khám

GIOITINH

VARCHAR2

20

Giới tính (0: Nam, 1: Nữ)

NGAYSINH

VARCHAR2

10

Ngày sinh(dd/MM/yyyy)

DIACHITHUONGTRU

VARCHAR2

255

Địa ch thường trú

MATINH_THUONGTRU

VARCHAR2

10

Mã tỉnh thường trú

MAHUYEN_THUONGTRU

VARCHAR2

10

Mã huyện thường trú

MAXA_THUONGTRU

VARCHAR2

10

Mã xã thường trú

SOCMND_PASSPORT

VARCHAR2

12

Số CMND/CCCD/H chiếu

NGAYTHANGNAMCAP

VARCHAR2

10

Ngày   tháng   năm    cấp CMND/CCCD/H chiếu (dd/MM/yyyy)

NOICAP

VARCHAR2

30

Nơi cấp

HANGBANGLAI

VARCHAR2

10

Hạng bng lái

IDBENHVIEN

VARCHAR2

255

Mã CSYT theo mã bảo hiểm

BENHVIEN

VARCHAR2

255

Tên Bệnh viện

NONGDOCON

NUMBER

 

Kết quả nồng độ cồn của người đi khám

DVINONGDOCON

VARCHAR2

1

Đơn vị nồng độ cồn của người đi khám: 

0:miligam/100ml máu 

1:miligam/1 lít khí thở

MATUY

VARCHAR2

1

Kết quả xét nghiệm ma túy của người đi khám : 

0: Âm tính 

1 :Dương tính

NGAYKETLUAN

VARCHAR2

10

Ngày khám(dd/MM/yyyy)

BACSYKETLUAN

VARCHAR2

255

Tên Bác sỹ kết luận

KETLUAN

VARCHAR2

10

Kết luận của Bác sĩ theo mã 

A0-1 (: Đủ điều kiện sức khỏe lái xe hạng ……

A0-2 (:Không đủ điều kiện sức khỏe lái xe hng …..

A0-3 (:Đạt tiêu chuẩn sức khỏe lái xe hạng …..nhưng yêu cầu khám li (ghi cụ thể thời gian khám li))

NGAYKHAMLAI

VARCHAR2

10

Ngày khám lại nếu có yêu cầu(dd/MM/yyyy)

LYDO

VARCHAR2

255

Lý do sức khỏe không đạt

TINHTRANGBENH

VARCHAR2

255

Tình trạng bệnh tật hiện tại

Bước 2: Ký số file XML đã tạo, sau khi ký số dữ liệu XML sẽ có dạng

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<root>

<UUID> </UUID>

<CREATEDDATE/>

<USERCREATE />

<STATUS>..</STATUS>

<ACTION />

<SO....</SO>

<HOTEN>…</HOTEN>

< NGAYSINH ></ NGAYSINH >

<GIOITINHVAL>.. .</GIOITINHVAL> 

<SOCMND_PASSPORT>...</SOCMND_PASSPORT> 

<NGAYTHANGNAMCAPCMD>...</NGAYTHANGNAMCAP> 

<NOICAP>...</NOICAP>

<ECITIZENCODE>...</ECITIZENCODE> 

<MOBILE>..</MOBILE>

<EMAIL>..</EMAIL>

<DIACHITHUONGTRU>...</DIACHITHUONGTRU>

< MATINH_THUONGTRU >...</ MATINH_THUONGTRU >

< MAHUYEN_THUONGTRU >...</ MAHUYEN_THUONGTRU >

< MAXA_THUONGTRU >...</ MAXA_THUONGTRU > 

<KETLUAN>...</KETLUAN>

<HANGBANGLAI>...</HANGBANGLAI> 

<NGAYKETLUAN>..</NGAYKETLUAN> 

<BACSYKETLUAN>..</BACSYKETLUAN> 

<NGAYKHAMLAI>..</NGAYKHAMLAI>

< LYDO >..</ LYDO >

< TINHTRANGBENH >..</ TINHTRANGBENH >

Chú ý: Khi thực hiện ký XML, Set giá trị thẻ <Reference URI> rỗng. 

Ví dụ XML đã được ký:

Bước 3: Sau khi có XML đã ký, mã hóa dưới dạng Base64 để đưa vào trường dữ liệu SIGNDATAPHỤ LỤC 2

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ VÀ PHÊ DUYỆT TÀI KHOẢN CẤP GIẤY KHÁM SỨC KHỎE LÁI XE TRÊN CỔNG TIẾP NHẬN DỮ LIỆU HỆ THỐNG THÔNG TIN GIÁM ĐỊNH BHYT

1. Đăng ký cấp Giấy khám sức khỏe

1.1. Cơ sở KCB đã ký hợp đồng KCB BHYT/đã đăng ký cấp Giấy theo 56/2017/TT-BYT

- Bước 1. Đăng nhập Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT (PIS) tại địa chỉ https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn bằng tài khoản và mật khẩu đã được Bảo hiểm xã hội Việt Nam cấp. 

- Bước 2. Chọn chức năng Hồ sơ sức khỏe -> Đăng ký quyền gửi hồ sơ sức khỏe

- Bước 3. Khai báo các thông tin để đăng ký quyền cấp Giấy khám sức khỏe

Trong đó:

+ Người liên hệ: Họ tên của người liên hệ. 

+ Địa chỉ: Địa chỉ liên hệ của cơ sở KCB.

+ Email: Tài khoản thư điện tử liên hệ.

+ Số điện thoại: Điện thoại liên hệ.

+ Cơ quan chủ quản: Đơn vị thực hiện phê duyệt quyền cấp Giấy khám sức khỏe.

+ Giấy phép HĐ: số của giấy phép hoạt động

+ Ngày cấp GP: Ngày cấp giấy phép hoạt động.

+ Người đại diện: Họ tên người đại diện theo pháp luật.

+ Chức vụ: Chức vụ của người đại diện.

+ S di động: S điện thoại di động của người đại diện.

+ Văn bản gửi kèm: Gửi kèm các văn bản có liên quan (nếu có), không bắt buộc.

(Các thông tin đã có trên Cng PIS sẽ tự động hiển thị)

- Bước 4. Chọn Đề nghị cấp quyền. Nếu Cơ quan chủ quản từ chối sẽ thông báo lý do vào email của cơ sở KCB đã khai báo ở Bước 3 và thông báo tại màn hình Khai báo các thông tin để đăng ký quyền cấp Giấy khám sức khỏe. 

Nếu Cơ quan chủ quản phê duyệt, cơ sở KCB sẽ thấy thông báo lý do vào email của cơ sở KCB đã khai báo ở Bước 3 và thông báo tại màn hình Khai báo các thông tin để đăng ký quyền cấp Giấy khám sức khỏe.

1.2. Cơ sở KCB chưa ký hợp đồng KCB BHYT và đã đăng ký cấp Giấy theo 56/2017/TT-BYT

- Bước 1. Đăng nhập Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT (PIS) tại địa chỉ https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn bằng tài khoản và mật khẩu đã được Bảo hiểm xã hội Việt Nam cấp.

- Bước 2. Chọn chức năng H sơ sức khỏe -> Đăng ký quyền gửi hồ sơ sức khỏe

- Bước 3. Khai báo các thông tin để đăng ký quyền cấp Giấy khám sức khỏe

Trong đó:

+ Người liên hệ: Họ tên của người liên hệ.

+ Địa chỉ: Địa chỉ liên hệ của cơ sở KCB.

+ Email: Tài khoản thư điện tử liên hệ.

+ Số điện thoại: Điện thoại liên hệ.

+ Cơ quan chủ quản: Đơn vị thực hiện phê duyệt quyền cấp Giấy khám sức khỏe.

+ Giấy phép HĐ: số của giấy phép hoạt động 

+ Ngày cấp GP: Ngày cấp giấy phép hoạt động.

+ Người đại diện: Họ tên người đại diện theo pháp luật.

+ Chức vụ: Chức vụ của người đại diện.

+ Số di động: số điện thoại di động của người đại diện.

+ Văn bản gửi kèm: Gửi kèm các văn bản có liên quan (nếu có), không bắt buộc.

- Bước 4. Chọn Đề nghị cấp quyền. Nếu Cơ quan chủ quản từ chối sẽ thông báo lý do vào email của cơ sở KCB đã khai báo ở Bước 3 và thông báo tại màn hình Khai báo các thông tin để đăng ký quyn cấp Giấy khám sức khỏe. 

Nếu Cơ quan chủ quản phê duyệt, cơ sở KCB sẽ thấy thông báo lý do vào email của cơ sở KCB đã khai báo ở Bước 3 và thông báo tại màn hình Khai báo các thông tin để đăng ký quyền cấp Giấy khám sức khỏe.

1.3. Cơ sở KCB chưa ký hợp đồng KCB BHYT và chưa đăng ký cấp Giấy theo 56/2017/TT-BYT

- Bước 1. Truy cập Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT (PIS) tại địa chỉ https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn.

- Bước 2. Chọn Đăng ký cấp mã, màn hình hiển thị như sau:

- Bước 3. Chọn Cấp mã CSYT đăng ký cấp giấy khám sức khỏe.

- Bước 4. Khai báo các thông tin để đăng ký quyền cấp Giấy khám sức khỏe lái xe

Trong đó:

+ Người liên hệ: Họ tên của người liên hệ.

+ Địa chỉ: Địa chỉ liên hệ của cơ sở KCB.

+ Email: Tài khoản thư điện tử liên hệ.

+ Số điện thoại: Điện thoại liên hệ.

+ Cơ quan chủ quản: Đơn vị thực hiện phê duyệt quyền cấp Giấy khám sức khỏe.

+ Giấy phép HĐ: Số của giấy phép hoạt động 

+ Ngày cấp GP: Ngày cấp giấy phép hoạt động.

+ Người đại diện: Họ tên người đại diện theo pháp luật.

+ Chức vụ: Chức vụ của người đại diện.

+ Số di động: Số điện thoại di động của người đại diện.

+ Văn bản gửi kèm: Gửi kèm các văn bản có liên quan (nếu có), không bắt buộc.

- Bước 5. Chọn Đề nghị cấp mã. Nếu Cơ quan chủ quản từ chối sẽ thông báo lý do vào email của cơ sở KCB đã khai báo ở Bước 4.

Nếu Cơ quan chủ quản phê duyệt, Cổng PIS sẽ gửi tài khoản và mật khẩu vào email của cơ sở KCB đã khai báo ở Bước 4.

2. Đăng ký chứng thư số

- Bước 1. Đăng nhập Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT (PIS) tại địa chỉ https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn bng tài khoản và mật khẩu đã được Bảo hiểm xã hội Việt Nam cấp.

- Bước 2. Chọn Danh mục -> chọn Danh mục tại CSKCB -> chọn Danh mục khác tại CSKCB ->chọn Danh mục chứng thư số

- Bước 3: Chọn  để bổ sung thông tin chứng thư số

- Bước 4: Cập nhật thông tin chứng thư số

3. Phê duyệt tài khoản đăng ký cấp Giấy khám sức khỏe

- Bước 1. Đăng nhập Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT (PIS) tại địa chỉ https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn bằng tài khoản và mật khẩu đã được Bảo hiểm xã hội Việt Nam cấp.

- Bước 2. Chọn Quản trị hệ thống -> chọn Phê duyệt đăng ký cấp quyền sử dụng hồ sơ sức khỏe.

- Bước 3. Chọn dòng thông tin cơ sở KCB cần phê duyệt.

- Bước 4. Chọn Phê duyệt/Từ chối

4. Danh sách giấy khám sức khỏe lái xe

- Bước 1. Đăng nhập Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT (PIS) tại địa chỉ https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn bằng tài khoản và mt khẩu đã được Bảo hiểm xã hội Việt Nam cấp.

- Bước 2. Chọn Hồ sơ sức khỏe -> chọn Danh sách giấy khám sức khỏe lái xe

Màn hình sẽ hiển thị ra như sau: 

Chọn các trường cần tìm kiếm như sau:

- Tình trạng xử lý: Tất cả/Hệ thống đa tiếp nhận, đang chờ xử lý/Xử lý thành công/Xử lý thất bại

- Kết luận: Tất cả/(A0-1)Đủ điều kiện sức khỏe lái xe/(A0-2)Không đủ điều kiện sức khỏe lái xe/(A0-3)Đạt tiêu chuẩn sức khỏe lái xe, nhưng yêu cầu khám lại

- Trạng thái lỗi: Tất cả/Hồ sơ đúng/Hồ sơ lỗi

- Ngày khám: Ngày khám bệnh

- Trạng thái ký số: Tất cả/Sai cấu trúc/Không ký/Lỗi phát sinh/Ký đúng, nhưng chưa đăng ký chứng thư số/Ký đúng, sai serial/Ký sai

- CMND/CCCD/S PASSPORT: CMND/CCCD/S PASSPORT của người khám sức khỏe

- Mã giao dịch(UUID): do hệ thống sinh sau khi đẩy hồ sơ lên cổng

Nhấn vào biểu tượng  để tìm kiếm

Nhấn vào biểu tượng  để xuất ra danh sách Giấy khám sức khỏe của cơ sở

Nhấn vào biểu tượng  để xóa hồ sơ cơ sở đẩy lên

- Bước 3. Đ xem chi tiết lỗi của hồ sơ, ấn vào biểu tưng  ở cột TT để xem mô tả chi tiết

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.