Open navigation

Công văn 3352/TCT-KK ngày 07/08/2023 Truyền nhận ID khoản phải nộp

BỘ TÀI CHÍNH
 TỔNG CỤC 
THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3352/TCT-KK

V/v truyền, nhận ID khoản phải nộp

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2023

 Kính gửi: Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Triển khai thu, nộp thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý thu theo mã định danh khoản phải nộp (ID khoản phải nộp), Tổng cục Thuế đã có công văn số 1482/TCT-KK ngày 24/4/2023 gửi các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây viết tắt là ngân hàng) đã có kết nối phối hợp thu thuế với Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (Cổng TTĐT của TCT), đề nghị ngân hàng khi tiếp nhận thông tin Giấy nộp tiền do Cổng TTĐT của TCT gửi đến có đủ điều kiện trích tài khoản của người nộp thuế để nộp ngân sách nhà nước thì thực hiện chuyển tiếp đầy đủ, toàn bộ các thông tin trên Giấy nộp tiền thành công bao gồm mã ID khoản phải nộp được thể hiện tại trường thông tin “S Tờ khai/số quyết định/số thông báo/Mã định danh hồ sơ (ID)” đến ngân hàng nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản (ngân hàng ủy nhiệm thu) để ngân hàng ủy nhiệm thu chuyn đến Kho bạc Nhà nước theo quy định.

Tuy nhiên, qua rà soát còn tồn tại trường hợp người nộp thuế lập Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước tại Cổng TTĐT của TCT có thông tin ID khoản phải nộp, nhưng ngân hàng phối hợp thư không chuyển tiếp thông tin đến ngân hàng ủy nhiệm thu hoặc ngân hàng ủy nhiệm thu khi nhận được thông tin chứng từ có ID do ngân hàng phối hợp thu chuyn đến thì không chuyn tiếp ID cho Kho bạc Nhà nước. Vì vậy, Kho bạc Nhà nước, cơ quan thuế tiếp nhận chứng từ không có ID khoản phải nộp.

Căn cứ các quy định tại:

- Điểm a khoản 1 Điều 30 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn của ngân hàng thương mại, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;

- Điểm đ, e khoản 3 Điều 5 Thông tư số 84/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của Bộ Tài chính quy định trách nhiệm của ngân hàng ủy nhiệm thu, ngân hàng phối hợp thư.

- Điểm e, g khoản 3 Điều 38 Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn về kết nối kỹ thuật giữa Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và hệ thống trao đổi thông tin của ngân hàng.

Đ xử lý thanh toán nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế kịp thời, đúng quy định và đảm bảo quyn lợi của người nộp thuế, Tổng cục Thuế đề nghị các ngân hàng khẩn trương rà soát, nâng cấp hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo chậm nhất đến ngày 31/8/2023 thông tin ID khoản phải nộp (nếu có) trên Giấy nộp tiền vào NSNN do cổng TTĐT của TCT gửi đến hệ thống trao đổi thông tin của ngân hàng phải được truyền nhận toàn vẹn đến Kho bạc Nhà nước (Hướng dẫn sử dụng các chuẩn dữ liệu đáp ứng truyền thông tin ID khoản phải nộp theo Phụ lục đính kèm công văn).

Trường hợp sau ngày 31/8/2023, hệ thống ngân hàng chưa đáp ứng yêu cầu về truyền nhận thông tin thu ngân sách nhà nước theo ID nêu trên thì Tổng cục Thuế chủ động tạm ngừng kết nối giữa Cổng TTĐT của TCT với hệ thống trao đổi thông tin của Ngân hàng cho đến khi hệ thống ngân hàng đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật truyền nhận thông tin phối hợp thu thuế theo quy định tại điểm e khoản 3 Điều 38 Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo đ các ngân hàng được biết, phối hợp thực hiện. Trường hợp có vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai, ngân hàng liên hệ qua Nhóm hỗ trợ triển khai ID, email hotrotrienkhaiID@gdt.gov.vn, số điện thoại 0968.321.990 (hỗ trợ nghiệp vụ) hoặc 0914.611.003 (hỗ trợ kỹ thuật)./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.TCTr Phi Vân Tuấn (để b/c);
 - KBNN TW (đ
 phối hợp);
- CT các tỉnh/TP trực thuộc TW, Cục Thuế DNL (để biết);
- Cục CNTT (để thực hiện);
 - Lưu: VT, KK.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
 Lê Thị Duyên HảiPHỤ LỤC:

HƯỚNG DẪN TRUYỀN THÔNG TIN ID KHOẢN PHẢI NỘP

Sử dụng các chuẩn dữ liệu đáp ứng yêu cầu triển khai đáp ứng yêu cầu triển khai áp dụng ID khoản phải nộp:

Trường hợp 1: Từ Etax - NH phối hợp thu - NH ủy nhiệm thu - KBNN - cơ quan Thuế

Luồng truyền nhận

Từ Etax -> NH phối hợp thu

NH phối hợp thu -> Etax

NH phối hợp thu -> NH ủy nhiệm thu

NH ủy nhiệm thu -> KBNN

KBNN - > cơ quan Thuế

Tên chuẩn dữ liệu

Nộp chứng từ theo thông tư 84

 

Theo chuẩn Citab 2.5

Theo chuẩn thanh toán song phương (điện 063)

 

Thẻ đ chứa thông tin Mã ID khoản phải nộp

SO_TK_TB_QD

SO_QUYET_DINH

STK

SO_TK

SO_QUYET_DINH

Thẻ để chứa thông tin Ngày quyết định

KY_THUE

KY_THUE

NTK

NAM_DK

NGAY_QUYET_DINH /KY_THUE

Trường hp 2: Từ Etax mobile - NH phối hợp thu - NH ủy nhiệm thu - KBNN - cơ quan Thuế 

Luồng truyền nhận

Từ Etax mobile -> NH phối hợp thu

NH phối hợp thu -> Cơ quan Thuế

NH phối hợp thu -> NH ủy nhiệm thu

NH ủy nhiệm thu -> KBNN

KBNN -> cơ quan Thuế

Tên chuẩn

Chuẩn trao đổi dữ liệu thuế - ngân hàng v1.15

 

Theo chuẩn Citab 2.5

Theo chuẩn thanh toán song phương (điện 063)

 

Thẻ để chứa thông tin Mã ID khoản phải nộp

Giá trị sau du + thứ nhất của field: loaiPhiLePhi. Ví dụ: “loaiPhiLePhi”: +047040537523+ 14/06/2023+++”,

SO_QUYET_DINH (Trường hp Chứng từ có nhiều ID khoản phải nộp thì thông tin tại thẻ SO_QUYET_DINH để trống)

STK

SO_TK

SO_QUYET_DINH

Thẻ để chứa thông tin Ngày quyết định

Giá trị sau dấu + thứ 2 của field: loaiPhiLePhi. Ví dụ: “loaiPhiLePhi”: “+047040537523+ 14/06/2023+++”.

KY_THUE (Trường hợp Chứng từ có nhiều ID khoản phải nộp thì thông tin tại thẻ KY_THUE để trống)

NTK

NAM_DK

NGAY_QUYET_DINH/ KY_THUE

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.