Open navigation

Công văn 260/BKHĐT-ĐKKD ngày 11/01/2023 Rà soát cập nhật ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều kiện đầu tư kinh doanh

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 260/BKHĐT-ĐKKD

V/v rà soát, cập nhật ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều kiện đầu tư kinh doanh

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2023

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Quốc phòng; Công an; Tư pháp; Tài chính; Công Thương; Lao động, Thương binh và Xã hội; Giao thông vận tải; Xây dựng; Thông tin và Truyền thông; Giáo dục và Đào tạo; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Y tế; Khoa học và Công nghệ; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tài nguyên và Môi trường;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tại khoản 7 Điều 7 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 quy định: “Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề đó phải được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp”.

Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư thì: “Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày các luật, pháp lệnh, nghị định được ban hành hoặc điều ước quốc tế về đầu tư được ký kết, bộ, cơ quan ngang bộ gửi văn bản đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị cập nhật điều kiện đầu tư kinh doanh trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp”.

Khoản 3 Điều 17 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định: “Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện pháp luật về điều kiện kinh doanh; kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm việc chấp hành các điều kiện kinh doanh thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước; rà soát và công bố trên trang thông tin điện tử của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ danh mục các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước và gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư để đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp”.

Thực hiện các quy định nêu trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý Bộ rà soát, cập nhật các quy định về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, gi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 31/3/2023 để kịp thời đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Đầu mối phối hợp: Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, số điện thoại: 080-44963, email: giamsatdkkd@mpi.gov.vn.

Xin cám ơn sự phối hợp của Quý Cơ quan.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, ĐKKD(V ).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Trần Duy Đông

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.