Open navigation

Công văn 6353/VPCP-ĐMDN ngày 18/08/2023 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý II_2023 theo Nghị quyết 58_NQ-CP

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6353/VPCP-ĐMDN

V/v báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý II/2023 theo Nghị quyết số 58/NQ-CP

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2023

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Kiên Giang;
 - Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Xét báo cáo của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (sau đây gọi là VCCI) tại công văn số 1278/LĐTM-BC ngày 17 tháng 7 năm 2023 về tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý II năm 2023 theo Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ (sao gửi kèm theo), Phó Thủ tướng Lê Minh Khái có ý kiến như sau:

1. Các Bộ, cơ quan: Tài chính, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Kiên Giang khẩn trương nghiên cứu, xem xét, xử lý các kiến nghị được nêu tại phụ lục I và phụ lục III Báo cáo số 1278/LĐTM-BC ngày 17 tháng 7 năm 2023 của VCCI theo thẩm quyền và quy định pháp luật. Trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Cập nhật tình hình, kết quả xử lý trên Hệ thống phản ánh kiến nghị tại địa chỉ: http://pakn.dichvucong.gov.vn và đồng gửi Văn phòng Chính phủ, VCCI để tổng hợp trước ngày 20 tháng 8 năm 2023.

2. VCCI:

- Thực hiện đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2023, tổng hợp các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp chuyển tới các cơ quan quản lý nhà nước để xử lý, giải quyết; định kỳ hàng quý báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện và đồng thời gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, theo dõi và công khai trên Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp.

- Báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 8 năm 2023 kết quả đạt được, khó khăn, thách thức, biện pháp khắc phục trong việc hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực, quan hệ kinh doanh và đầu tư ở ngoài nước.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan nêu trên biết, phối hợp thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Lê Minh Khái;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính, TGĐ Cổng TTĐT;
 - Lưu: VT, ĐMDN (2b). Trung Anh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Mai Thị Thu Vân

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.