Open navigation

Công văn 8301/BCT-TCCB ngày 23/12/2022 Thông cáo báo chí về Nghị định 96_2022_NĐ-CP quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương

BỘ CÔNG THƯƠNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8301/BCT-TCCB

V/v thông cáo báo chí về Nghị định số 96/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2022

 Kính gửi: Bộ Tư pháp

Thực hiện Thông tư số 07/2021/TT-BTP ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương cung cấp thông tin phục vụ xây dựng Thông cáo báo chí văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành như sau:

1. Tên văn bản quy phm pháp luật

Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương

2. Hiệu lực thi hành

Nghị định số 96/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2022; thay thế Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.

Trong đó, điều khoản chuyển tiếp: Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo các quy định pháp luật hiện hành cho đến khi Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.

3. Sự cần thiết, mục đích ban hành

Căn cứ kết quả rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, Bộ Công Thương được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung một số nhiệm vụ, quyền hạn tại các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, một số nhiệm vụ đã được phân cấp, phân quyền hoặc được cấp có thẩm quyền phân công cho cơ quan khác thực hiện nhưng chưa được cập nhật, bổ sung vào Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.

Trong nhiệm kỳ Chính phủ 2016-2021, cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương cơ bản được sắp xếp tinh gọn, đã giảm 05 đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ và giảm đáng kể số lượng đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức bên trong các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ. Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW khóa XII, gắn với việc thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW, Bộ Công Thương cần tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phân công, đồng thời tạo cơ sở pháp lý để Bộ Công Thương tiếp tục rà soát, kin toàn cơ cấu tổ chức của Bộ và tổ chức bên trong của các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, Bộ Công Thương nhận thấy cần thiết phải nghiên cứu, rà soát, xây dựng Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương thay thế Nghị định số 98 để đảm bảo phù hợp với chủ trương chính sách của Đảng, quy định của Nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ.

4. Nội dung chủ yếu:

Nghị định số 96/2022/NĐ-CP có 6 điều. Trong đó, nội dung mới của quy định so vi Nghị định số 98/2017/NĐ-CP cụ thể:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Bổ sung chức năng quản lý nhà nước về: dịch vụ logistics.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Phần lớn nhiệm vụ và quyền hạn trong dự thảo Nghị định số 96/2022/NĐ-CP được kế thừa quy định của Nghị định số 98/2017/NĐ-CP, kết hợp sửa đổi bổ sung cho phù hợp với các quy định mới, cụ thể như sau:

- Kế thừa giữ nguyên 15 khoản tại Nghị định số 98/2017/NĐ-CP (khoản 1, 4, 15, 19, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 39).

- Sửa đổi, bổ sung 24 khoản cho rõ nghĩa hơn và phù hợp với các quy định hiện hành, cụ thể: khoản 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 31, 32, 38.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

Số lượng 28 đầu mối giảm 02 đầu mối so với Nghị định số 98/2017/NĐ-CP, trong đó có một số thay đổi như sau:

- Giải thể Cục Công tác phía Nam;

- Hợp nht Vụ Kế hoạch và Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp thành Vụ Kế hoạch - Tài chính;

- Tổ chức lại Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Hội đồng Cạnh tranh và Văn phòng Hội đồng Cạnh tranh thành Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia hoạt động theo quy định của Luật Cạnh tranh và văn bản hướng dẫn thi hành.

- Đi với phòng thuộc Vụ: Giữ nguyên số lượng phòng tại 03 Vụ là: Vụ Chính sách thương mại đa biên 03 phòng, Vụ Thị trường châu Á - châu Phi 03 phòng, Vụ Thị trường châu Âu - châu M 03 phòng.

Bộ Công Thương cung cấp thông tin phục vụ xây dựng Thông cáo báo chí để Bộ Tư pháp tổng hợp./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
 - Vụ Pháp ch
ế;
- Văn phòng Bộ;
 - Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG Nguyễn Sinh Nhật Tân

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.