Open navigation

Công văn 3987/TCHQ-GSQL ngày 31/07/2023 Vướng mắc thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3987/TCHQ-GSQL

V/v vướng mắc thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2023

 Kính gửi: Công ty TNHH Thiên Phú Mút.
(Địa chỉ: 97/1J Huỳnh Vân Lũy, Tổ 19 Khu 3 TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương)

Trả lời công văn ngày 15/6/2023 của Công ty TNHH Thiên Phú Mút về việc xác định thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 90/2007/NĐ-CP ngày 31/5/2007 của Chính phủ và khoản 5 Điều 3 Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12/6/2017, trường hợp xác định thương nhân nước ngoài đã có hiện diện tại Việt Nam thì không thuộc trường hợp được làm thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
 - Lưu: VT, GSQL (02b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Bắc Hải

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.