Open navigation

Công văn 875/BCT-KHTC ngày 22/02/2023 Bổ sung Danh mục máy móc thiết bị vật tư nguyên liệu trong nước sản xuất được

BỘ CÔNG THƯƠNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 875/BCT-KHTC

V/v bổ sung Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước sản xuất được

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2023

 Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Hà Nam

Trả lời đề nghị của Sở Công Thương tỉnh Hà Nam tại Công văn số 1957/SCT-QLCN ngày 30 tháng 12 năm 2022 về việc đề nghị bổ sung các sản phẩm dây thuê bao cáp quang, cáp quang của Công ty TNHH MTV Sản xuất Thái Bình Dương vào Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Hồ sơ của Công ty TNHH MTV Sản xuất Thái Bình Dương chưa đầy đủ theo hướng dẫn về bổ sung danh mục máy móc, vật tư, nguyên vật liệu trong nước sản xuất được tại Công văn số 7551A/BCT-KH ngày 17 tháng 8 năm 2017 của Bộ Công Thương. Để có đủ điều kiện tổ chức thẩm định, đề nghị Công ty bổ sung hồ sơ, tài liệu về sản phẩm, cụ thể:

- Hoàn thiện Danh mục sản phẩm theo hướng dẫn tại Phụ lục 1 (cột 7) ban hành kèm theo Công văn số 7551A/BCT-KH;

- Bổ sung giấy chứng nhận về tiêu chuẩn, chất lượng của sản phẩm do các cơ quan nhà nước, tổ chức có thẩm quyền cấp;

- Bổ sung tài liệu thuyết minh kỹ thuật của sản phẩm;

- Bổ sung tờ khai nhập khẩu.

2. Bộ Công Thương đề nghị Sở Công Thương tỉnh Hà Nam cử cán bộ phối hợp, cùng thực hiện công tác thẩm định hồ sơ sản phẩm của Công ty.

Bộ Công Thương thông báo để Sở Công Thương tỉnh Hà Nam được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr Phan Thị Thắng (để b/c);
- Công ty TNHH MTV Sản xuất Thái Bình Dương;
 - Lưu: VT, KHTC (TTH).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Nguyễn Hoàng Giang

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.