Open navigation

Công văn 1849/TCT-CS ngày 17/05/2023 Chính sách thu lệ phí trước bạ

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1849/TCT-CS

V/v: chính sách thu lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2023

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Tiền Giang.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4817/CTTGI-HKDCN ngày 05/12/2022 của Cục Thuế tỉnh Tiền Giang về chính sách thu lệ phí trước bạ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 5 Điều 8 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP thì trong vòng 3 năm kể từ ngày 01/3/2022, mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô điện chạy pin là 0%.

Căn cứ quy định nêu trên, đề nghị Cục Thuế tỉnh Tiền Giang liên hệ với cơ quan đăng kiểm tại địa phương để xác định loại xe chạy bằng năng lượng điện chở khách tham quan, du lịch trong phạm vi hạn chế trên địa bàn có thuộc loại xe ô tô điện chạy bằng pin hay không. Trường hợp được xác định là ô tô điện chạy bằng pin thì thuộc đối tượng được xem xét áp dụng mức thu theo quy định tại khoản 5 Điều 8 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Tiền Giang được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ CST, Vụ PC (BTC);
- Vụ Pháp chế, Vụ QLT DNNCN (TCT);
 - Lưu VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Hoàng Thị Hà Giang

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.