Open navigation

Công văn 2287/TCT-CS ngày 08/06/2023 Thuế giá trị gia tăng bán tín chỉ phát thải REC

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2287/TCT-CS

V/v thuế GTGT bán tín chỉ phát thải REC.

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2023

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
 - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tổng cục Thuế nhận được kiến nghị của Cục Thuế tỉnh Gia Lai về thực hiện chính sách thuế giá trị gia tăng đối với tiền chuyển nhượng quyền phát thải khi bán tín chỉ phát thải REC. Để có cơ sở hướng dẫn cơ quan thuế địa phương thống nhất thực hiện về chính sách thuế giá trị gia tăng, Tổng cục Thuế xin trao đổi với Quý Bộ vấn đề như sau:

1. Vướng mắc của Cục Thuế:

Cục Thuế tỉnh Gia Lai đề nghị hướng dẫn chính sách thuế GTGT đối với bán tín chỉ phát thải REC của Công ty CP Thủy điện Sê San 4A.

Công ty CP Thủy điện Sê San 4A ký hợp đồng đăng ký, phát hành và bán các thuộc tính môi trường (các chứng chỉ REC) của Dự án Nhà máy thủy điện Sê San 4A cho Công ty CP NET ZERO CARBON, có mã số thuế 0317943752. Giá bán cho các chứng chỉ REC là 0,4 USD/MWh chưa bao gồm thuế GTGT.

Căn cứ khoản 1 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ:

“Điều 5. Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.”

Chứng chỉ REC là chứng chỉ năng lượng tái tạo, không phải là hàng hóa cụ thể, thuộc nhóm hàng hóa tương tự như chứng chỉ giảm phát thải (CERs), tuy nhiên tiền chuyển nhượng quyền phát thải thuộc các trường hợp không phải kê khai, tính thuế GTGT theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Do vậy, Cục Thuế đề xuất phương án xử lý đối với trường hợp bán chứng chỉ REC thuộc trường hợp không phải kê khai nộp thuế GTGT.

2. Căn cứ pháp lý:

- Tại Điều 18 Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn, quy định:

“Điều 18. Xác nhận tín chỉ các-bon, hạn ngạch phát thải khí nhà kính được giao dịch trên sàn giao dịch của thị trường các-bon trong nước

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường xác nhận tín chỉ các-bon, hạn ngạch phát thải khí nhà kính được giao dịch trên sàn, bao gồm:

a) Lượng tín chỉ các-bon thu được từ chương trình, dự án theo cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon trong nước và quốc tế phù hợp với quy định của pháp luật và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;

b) Hạn ngạch phát thải khí nhà kính được phân bổ quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định này.

2. Trình tự, thủ tục xác nhận

a) Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xác nhận tín chỉ các-bon, hạn ngạch phát thải khí nhà kính được giao dịch quy định tại khoản 1 Điều này nộp đơn theo Mẫu số 01 của Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này về Bộ Tài nguyên và Môi trường qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến để được xác nhận;

b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức xác minh, cấp giấy xác nhận và gửi thông báo cho tổ chức, cá nhân; trong trường hợp không cấp giấy xác nhận thì phải nêu rõ lý do.

3. Giấy xác nhận tín chỉ các-bon, hạn ngạch phát thải khí nhà kính được giao dịch theo Mẫu số 02 của Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này.”

- Căn cứ điểm 1 Mục VII Quyết định số 2068/QĐ-TTg ngày 25/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, Bộ Công thương là cơ quan chịu trách nhiệm chính trong lĩnh vực phát triển và sử dụng năng lượng tái tạo.

- Tại điểm a khoản 3 Điều 2 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng, quy định:

“3. Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng:

a) Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.”

Căn cứ các quy định trên, để có cơ sở áp dụng chính sách thuế GTGT đối với giao dịch chứng chỉ REC, Tổng cục Thuế kính đề nghị Quý Bộ có ý kiến về các nội dung sau:

(i) Chứng chỉ REC có thuộc nhóm chứng chỉ giảm phát thải khí nhà kính không? Khi chuyển nhượng quyền phát thải có được xác nhận như trường hợp chuyển nhượng chứng chỉ giảm phát thải (CERs) không?

(ii) Văn bản quy phạm pháp luật quy định về cơ quan có thẩm quyền xác nhận tín chỉ các-bon, hạn ngạch phát thải khí nhà kính được giao dịch trong nước đối với chứng chỉ REC.

Ý kiến xin được gửi về Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính, số 1A phố Nguyễn Công Trứ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Điện thoại liên hệ: Chuyên viên Bùi Đức Hiền- 0912317285; Email bdhien@gdt.gov.vn.

Tổng cục Thuế trân trọng cảm ơn sự phối hợp công tác của Quý Bộ./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-TCT;
 - Lưu: VT, CS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Đặng Ngọc Minh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.