Open navigation

Công văn 525/TB-TCT ngày 21/07/2023 Triển khai công việc liên quan đến rà soát xử lý hóa đơn

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 525/TB-TCT

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2023 

 THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI MỘT SỐ CÔNG VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN RÀ SOÁT, XỬ LÝ HÓA ĐƠN

Ngày 20/7/2023, Văn phòng Chính phủ có công văn số 5475/VPCP-KTTH gửi Bộ trưởng Bộ Tài chính thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái về thông tin báo chí nêu về việc rà soát, xử lý hóa đơn. Để kịp thời thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại văn bản nêu trên, Tổng cục Thuế yêu cầu các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế và Cục Thuế các tỉnh, thành phố khẩn trương thực hiện ngay các công việc sau:

1. Giao các Vụ, đơn vị: Vụ CS, Cục TTKT, Vụ DNNCN, Vụ KK, Cục CNTT và Ban QLRR rà soát toàn bộ các quy định pháp luật, quy trình về việc quản lý, giám sát, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử để đề xuất, tham mưu sửa đổi, bổ sung các quy định, quy trình cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay và đảm bảo việc quản lý hóa đơn điện tử chặt chẽ, đúng quy định pháp luật.

2. Giao Cục CNTT chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan như: Ban QLRR, Vụ DNNCN, Vụ CS, Cục TTKT... khẩn trương đề xuất, tham mưu cho Tổng cục phương án thực hiện các biện pháp để giám sát chặt chẽ việc phát hành và sử dụng hóa đơn đúng quy định, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn điện tử bất hợp pháp nhằm trốn thuế, chiếm đoạt tiền hoàn thuế từ ngân sách nhà nước.

3. Giao Văn phòng chủ trì, phối các Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục Thuế và các Cục Thuế (TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh...) dự thảo văn bản chỉ đạo toàn ngành thuế về việc tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý, rà soát, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử nhằm ngăn chặn việc gian lận trong việc sử dụng hóa đơn điện tử.

4. Các Vụ, đơn vị và Cục Thuế các tỉnh, thành phố kịp thời tuyên truyền hỗ trợ, giải đáp các vướng mắc của người dân, doanh nghiệp về hóa đơn điện tử để cộng đồng DN, người dân hiểu và thực hiện đúng quy định của pháp luật.

5. Các Vụ, đơn vị thuộc TCT và Cục Thuế các tỉnh, thành phố chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch cho các cơ quan báo chí về việc quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử theo đúng quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin của ngành thuế, không để thông tin không đầy đủ, tác động, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân.

Tổng cục Thuế thông báo để các Vụ, đơn vị và Cục Thuế các tỉnh, thành phố khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng BTC (để báo cáo Lãnh đạo Bộ);
- Lãnh đạo Tổng cục Thuế (để báo cáo);
- Các Vụ, Cục, đơn vị thuộc và trực thuộc TCT (để t/h);
- Cục Thuế các tỉnh, TP (để t/h);
 - Lưu: VT, VP (TKTH).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
 Đoàn Xuân Toản

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.