Open navigation

Công văn 59257/CTHN-TTHT ngày 15/08/2023 Chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 59257/CTHN-TTHT

V/v chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2023

 Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại Hữu Nghị
Đ/c: Số 127 Phố An Trạch, Phường Quốc Tử Giám, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội;
MST: 0100900614

Trả lời công văn số 84/2023/CV-TMHN ngày 10/07/2023 của Công ty TNHH Thương mại Hữu Nghị vướng mắc về chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 19 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội ngày 26/11/2014 quy định Hợp đồng trước đăng ký doanh nghiệp:

1. Người thành lập doanh nghiệp được ký các loại hợp đồng phục vụ cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trước và trong quá trình đăng ký doanh nghiệp.

2. Trường hợp doanh nghiệp được thành lập thì doanh nghiệp phải tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng đã ký kết quy định tại khoản 1 Điều này, trừ trường hợp các bên hợp đng có thỏa thuận khác.”

- Căn cứ Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết:

+ Tại Khoản 2 Điều 1 quy định về phạm vi điều chỉnh:

“2. Các giao dịch liên kết thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này là các giao dịch mua, bán, trao đi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng hàng hóa, cung cấp dịch vụ; vay, cho vay, dịch vụ tài chính, đảm bảo tài chính và các công cụ tài chính khác; mua, bán, trao đi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng tài sản hữu hình, tài sản vô hình và thỏa thuận mua, bán, sử dụng chung nguồn lực như tài sản, vn, lao động, chia sẻ chi phí giữa các bên có quan hệ liên kết, trừ các giao dịch kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi điều chỉnh giá của Nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về giá.”

+ Tại Điều 5 quy định về các bên có quan hệ liên kết:

“1. Các bên có quan hệ liên kết (sau đây viết tắt là “bên liên kết) là các bên có mối quan hệ thuc một trong các trường hợp:

a) Một bên tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc điều hành, kiểm soát, góp vn hoặc đầu tư vào bên kia;

b) Các bên trực tiếp hay gián tiếp cùng chịu sự điều hành, kiểm soát, góp vn hoặc đầu tư của một bên khác.

2. Các bên liên kết tại khoản 1 điều này được quy định cụ thể như sau:

a) Một doanh nghiệp nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp ít nhất 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp kia;

…”

Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Vưng mắc về tài sản mang đi góp vốn không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan thuế, đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan có thẩm quyền (Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội) để được hưng dẫn.

- Vướng mắc về chuyển giao hợp đồng dịch vụ giữa Công ty và Công ty TNHH Kankyo Việt Nam:

+ Trường hợp Công ty TNHH Kankyo Việt Nam có ủy quyền cho Công ty TNHH Thương mại Hữu Nghị thực hiện các hoạt động liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp (bao gồm hợp đồng dịch vụ tư vấn trên) thì khi Công ty TNHH Thương mại Hữu Nghị chuyển giá trị hợp đồng dịch vụ tư vấn cho Công ty TNHH Kahkyo Việt Nam chỉ phát sinh giao dịch thu hộ, chi hộ và không thuộc các giao dịch liên kết thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 132/2020/NĐ-CP.

+ Trường hợp Công ty và Công ty TNHH Kahkyo Việt Nam (do Công ty góp vn 100%) có phát sinh giao dịch mua, bán, trao đổi thì các giao dịch này là giao dịch liên kết thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 132/2020/NĐ-CP.

Đề nghị Công ty căn cứ các quy định nêu trên, đối chiếu với tình hình thực tế để thực hiện theo đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, đơn vị có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 8 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Thương mại Hữu Nghị được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng NVDTPC;
- Phòng TTKT 8;
 - Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG Nguyễn Hữu Hùng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.