Open navigation

Công văn 4403/BNV-CQĐP ngày 10/08/2023 Khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã giai đoạn 2023-2030

BỘ NỘI VỤ
 ------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4403/BNV-CQĐP

V/v khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2023

 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên.

Trả lời Văn bản số 2947/UBND-KT ngày 12/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Phiếu chuyển số 1708/PC-VPCP ngày 21/7/2023 về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

1. Về thời gian lấy ý kiến cử tri đối với đề án sắp xếp ĐVHC của địa phương

Tại khoản 3 Điều 8 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 quy định trình tự, thủ tục xây dựng và thông qua đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 và giai đoạn 2026-2030 thực hiện theo quy định về trình tự, thủ tục thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới ĐVHC tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của ĐVHC và phân loại ĐVHC và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. Đồng thời, hiện nay Bộ Nội vụ đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến của cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới ĐVHC. Theo đó, đề nghị UBND tỉnh Điện Biên chỉ đạo bám sát thời điểm Chính phủ ban hành Nghị định này để tổ chức lấy ý kiến của cử tri cho phù hợp.

2. Về hướng dẫn các biểu mẫu về danh sách cử tri, biên bản họp lấy ý kiến cử tri, biểu tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri: Căn cứ quy định tại khoản 3, 4 và 5 Điều 131 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) thì UBND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm tổ chức việc lấy ý kiến cử tri trên địa bàn. Vì vậy, việc lập danh sách cử tri, ghi biên bản họp lấy ý kiến cử tri và tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri đối với đề án sắp xếp ĐVHC của địa phương do tỉnh quy định.

3. Về các chế độ, chính sách ưu tiên về y tế, giáo dục, hỗ trợ sản xuất,… đối với người dân thuộc địa bàn sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã được thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 nêu trên; Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30/7/2023 của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 và Hướng dẫn của các Bộ, cơ quan Trung ương.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên thực hiện theo quy định./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT. Nguyễn Duy Thăng (để b/c);
 - Lưu: VT, CQĐP.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
 Phan Trung Tuấn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.