Open navigation

Công văn 5930/BCT-ĐL ngày 29/08/2023 Kiểm tra rà soát xử lý và cung cấp thông tin việc lắp đặt điện mặt trời mái nhà sau năm 2020

BỘ CÔNG THƯƠNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5930/BCT-ĐL

V/v kiểm tra, rà soát, xử lý và cung cấp thông tin việc lắp đặt điện mặt trời mái nhà sau năm 2020

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2023

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 - Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Ngày 15/5/2023 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 500/QĐ-TTg, trong đó có nêu “Ưu tiên và có chính sách đột phá để thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) của người dân và mái công trình xây dựng, nhất là các khu vực có nguy cơ thiếu điện như miền Bắc và điện mặt trời tự sản, tự tiêu”. Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Công Thương nghiên cứu, xây dựng cơ chế khuyến khích phát triển ĐMTMN để tự sử dụng, tự sản tự tiêu, không bán điện cho tổ chức, cá nhân khác. Để bảo đảm việc nghiên cứu, xây dựng chính sách về phát triển ĐMTMN trong thời gian tới, Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (UBND cấp tỉnh) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật khẩn trương triển khai, báo cáo một số nội dung như sau:

- UBND cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với EVN thực hiện kiểm tra, rà soát và xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật đối với việc đầu tư, lắp đặt ĐMTMN có sự liên kết với lưới điện quốc gia từ sau năm 2020 đến nay.

- UBND cấp tỉnh và EVN tổng hợp, báo cáo tình hình đầu tư, lắp đặt ĐMTMN có liên kết với lưới điện quốc gia từ sau năm 2020 đến nay.

Văn bản trả lời đề nghị UBND cấp tỉnh và EVN gửi về Bộ Công Thương trước ngày 18/9/2023 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp để xảy ra tình trạng phát triển ĐMTMN có sự liên kết với lưới điện quốc gia mất kiểm soát, thiếu sự quản lý của nhà nước, EVN, Bộ Công Thương yêu cầu các địa phương và EVN tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTgCP Trần Hồng Hà (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để biết);
 - Lưu: VT, ĐL (nltt-tr).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Sinh Nhật Tân

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.