Open navigation

Công văn 8722/BTC-TCNH ngày 15/08/2023 Tăng cường quản lý giám sát hoạt động kinh doanh casino trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

BỘ TÀI CHÍNH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8722/BTC-TCNH

V/v tăng cường quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh casino, trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2023

 

Kính gửi:

- Bộ Công an;
 - Ủy ban nhân dân……………………………

Theo quy định tại Luật đầu tư, Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16/01/2017 của Chính phủ về kinh doanh casino, Nghị định số 121/2021/NĐ-CP ngày 27/12/2021 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài (TCĐTCT), kinh doanh casino và TCĐTCT là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, chịu sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh tuân thủ đúng quy định của pháp luật, đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

Thực hiện quy định tại Nghị định số 03/2017/NĐ-CP và Nghị định số 121/2021/NĐ-CP, qua công tác kiểm tra định kỳ, đột xuất và thông tin báo chí phản ánh, một số doanh nghiệp kinh doanh casino và TCĐTCT có sai phạm về: (i) đối tượng được phép vào chơi; (ii) cho thuê mặt bằng, cho thuê máy trò chơi, bàn trò chơi để kinh doanh trái quy định của pháp luật.

Nhằm tăng cường công tác quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh casino và TCĐTCT theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn xã hội, đề nghị Bộ Công an và Quý Ủy ban nhân dân tăng cường công tác kiểm tra đột xuất các doanh nghiệp kinh doanh casino và TCĐTCT trên địa bàn theo quy định của pháp luật và gửi kết quả kiểm tra về Bộ Tài chính để phối hợp theo dõi, xử lý.

Xin cám ơn sự phối hợp của Quý cơ quan./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Hồ Đức Phớc (để b/c);
 - Lưu: VT, TCNH (V.T.Tùng- b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Đức ChiDanh sách lưu hành Công văn số 8722/BTC-TCNH ngày 15/8/2023

STT

UBND

ĐKD

1

Thành phố Hồ Chí Minh

2

Thành phố Hải Phòng

3

Thành phố Hà Nội

4

Tỉnh Khánh Hòa

5

Tỉnh Điện Biên

6

Tỉnh Bình Dương

7

Tỉnh Bình Thuận

8

Tỉnh Kiên Giang

9

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

10

Tỉnh Bắc Ninh

11

Thành phố Đà Nẵng

12

Tỉnh Lạng Sơn

13

Tỉnh Thừa Thiên Huế

14

Tỉnh Đắk Lắk

15

Tỉnh Quảng Ninh

16

Tỉnh Lâm Đồng

17

Tỉnh Quảng Nam

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.