Open navigation

Công văn 3116/TCT-CS ngày 25/07/2023 Xử lý hóa đơn đã lập

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3116/TCT-CS

V/v xử lý hóa đơn đã lập.

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2023

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 03/CTDON-TTHT ngày 03/01/2023 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về việc xử lý hóa đơn đã lập. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2023 của Chính phủ quy định

“Điều 4. Nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ

1. Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa) và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định này.”

Căn cứ quy định nêu trên, đối với trường hợp nêu tại công văn số 03/CTDON-TTHT ngày 03/01/2023 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai, nếu việc chấm dứt hợp đồng chuyển nhượng QSD đất và tài sản trên đất giữa bên mua và bên bán (bên chuyển nhượng) do các bên tự nguyện thống nhất, phù hợp với quy định của pháp luật và được cơ quan có thẩm quyền cho phép thì Công ty cổ phần phát triển nhà Bình Đa thực hiện xuất hóa đơn đối với trường hợp hoàn trả hàng hóa quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Về việc khai bổ sung đối với hóa đơn bỏ sót, hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn thay thế: Ngày 22/6/2023 Tổng cục Thuế đã có công văn số 2456/TCT-CS gửi Cục thuế các tỉnh/thành phố Bạc Liêu, Hà Nội, Hải Phòng, Hồ Chí Minh. Đề nghị Cục thuế Đồng Nai căn cứ quy định pháp luật và tình hình thực tế để hướng dẫn người nộp thuế thực hiện.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Đồng Nai được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ PC;
 - Lưu: VT, CS (2).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG Phạm Thị Minh Hiền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.