Open navigation

Công văn 3294/TCT-CS ngày 02/08/2023 Chính sách thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3294/TCT-CS

V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2023 

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Tây Ninh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2394/CTTNI-TTKT3 ngày 19/7/2023, công văn số 5359/CTTNI-TTKT3 ngày 01/11/2022 của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh về chính sách thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

Tại Điều 2 Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

Căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH HK Furniture có hàng hóa xuất khẩu, đáp ứng các điều kiện về khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu thì Cục Thuế tỉnh Tây Ninh hướng dẫn Công ty thực hiện khấu trừ, hoàn thuế theo quy định và xử lý theo thẩm quyền.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Tây Ninh biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ PC, KK&KTT - TCT;
 - Lưu: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Phạm Thị Minh Hiền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.