Open navigation

Công văn 3302/TCT-CS ngày 02/08/2023 Chính sách thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3302/TCT-CS

V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2023 

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Nghệ An.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1034/CT-HKDTK ngày 10/3/2023 của Cục Thuế tỉnh Nghệ An về chính sách thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 19/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

Tại Điều 45 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP nêu trên quy định điều khoản chuyển tiếp như sau:

“Điều 45. Điều khoản chuyển tiếp

1. Áp dụng quy định tại Chương XV Luật số 38/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019; Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế; Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn và Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP đối với hành vi vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn xảy ra từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 đến trước ngày Nghị định này có hiệu lực.

Trường hợp hành vi vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn thực hiện trước ngày Nghị định này có hiệu lực nhưng hành vi vi phạm đó kết thúc kể từ khi Nghị định này có hiệu lực thì áp dụng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn có hiệu lực tại thời điểm thực hiện hành vi vi phạm đó.

2. Các quy định về xử phạt tại Chương I, II, III Nghị định này, quy định về hoãn, miễn thi hành quyết định xử phạt có lợi cho cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn được áp dụng đối với hành vi xảy ra trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà sau đó mới bị phát hiện hoặc đang xem xét, giải quyết.

3. Đối với các hành vi vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn đã bị xử phạt trước ngày Nghị định này có hiệu lực mà cá nhân, tổ chức còn khiếu nại, khởi kiện thì được giải quyết theo quy định của pháp luật xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn và các quy định pháp luật liên quan có hiệu lực tại thời điểm thực hiện hành vi vi phạm.”

Căn cứ quy định trên, về nguyên tắc, trường hợp Công ty Diện Thảo (người mua) sử dụng hóa đơn số 0000037 ngày 27/7/2017 của Công ty Phú Thịnh (hóa đơn không hợp pháp) để kê khai, nộp thuế thì Công ty Diện Thảo đã có hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp, Công ty bị xem xét xử phạt về hành vi trốn thuế hoặc hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp theo các quy định tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP, Nghị định số 129/2013/NĐ-CP hoặc Nghị định số 125/2020/NĐ-CP tùy thuộc vào thời điểm Công ty kê khai đối với hóa đơn này. Công ty TNHH Diện Thảo không được sử dụng hóa đơn này để kê khai khấu trừ thuế GTGT, để tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN, để đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản gắn liền với đất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Nghệ An được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ KK, PC-TCT;
 - Lưu VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Phạm Thị Minh Hiền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.