Open navigation

Công văn 3381/BTTTT-TTra ngày 17/08/2023 Phối hợp chỉ đạo kiểm tra hoạt động nhập khẩu phân phối lưu thông mua bán thiết bị đầu cuối thông tin di động

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3381/BTTTT-Ttra

V/v phối hợp chỉ đạo kiểm tra hoạt động nhập khẩu, phân phối, lưu thông, mua bán thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2023 

 Kính gửi: Ủy ban Nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

Triển khai thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, trong đó bao gồm nhiệm vụ xây dựng, phát triển hạ tầng băng rộng chất lượng cao trên toàn quốc; quy hoạch lại băng tần, phát triển hạ tầng mạng di động 5G; nâng cấp mạng di động 4G; triển khai các giải pháp để phổ cập điện thoại di động thông minh tại Việt Nam; Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo, định hướng các doanh nghiệp viễn thông di động xây dựng kế hoạch dừng công nghệ di động 2G; mục tiêu hoàn thành việc dừng khai thác mạng, thiết bị viễn thông sử dụng công nghệ 2G chậm nhất vào tháng 9/2024.

Đồng thời, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành kèm theo Thông tư số 43/2020/TT-BTTTT ngày 31/12/2020 “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất - Phần truy nhập vô tuyến”. Theo đó, từ ngày 01/7/2021, các thiết bị không đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật (như máy điện thoại di động sử dụng công nghệ 2G, 3G hoặc sử dụng đồng thời công nghệ 2G và 3G nhưng không tích hợp công nghệ 4G) không được nhập khẩu, sản xuất trong nước; các thiết bị không đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật nhập khẩu trái phép (nhập lậu) từ ngày 01/7/2021 cho đến nay cũng không được lưu thông, phân phối, mua bán trong nước.

Để bảo vệ quyền lợi người dân khi thực hiện tắt sóng trạm 2G, Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai cuộc kiểm tra trên địa bàn cả nước để phát hiện, ngăn chặn, xử lý việc nhập khẩu, phân phối, lưu thông, mua bán thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất trái quy định của pháp luật; thời gian triển khai chia làm nhiều đợt, bắt đầu từ ngày 25/8/2023, kết thúc trước ngày 15/11/2022. Để cuộc kiểm tra được hiệu quả, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm phối hợp chỉ đạo triển khai cuộc kiểm tra, cụ thể như sau:

1. Chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với lực lượng Công an, Quản lý thị trường, Hải quan khẩn trương thành lập các Đoàn kiểm tra triển khai kiểm tra đồng bộ trên cả nước đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân nhập khẩu, sản xuất, phân phối, lưu thông, mua bán thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất trái quy định của pháp luật trên địa bàn.

2. Chỉ đạo lực lượng Công an, Quản lý thị trường, Hải quan, Chính quyền địa phương phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai đợt kiểm tra, tạo điều kiện thuận lợi để đợt kiểm tra đạt kết quả tốt.

Trên đây là một số nội dung triển khai đợt kiểm tra việc nhập khẩu, sản xuất, phân phối, lưu thông, mua bán thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất trái quy định của pháp luật, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm phối hợp chỉ đạo.

Trân trọng./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Cục Viễn thông;
- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
 - Lưu: VT, TTra, NTD(150).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Phạm Đức Long

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.