Open navigation

Công văn 2880/TCT-CS ngày 12/07/2023 Chính sách thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2880/TCT-CS

V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2023 

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Cà Mau

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 660/CTCMA-TTKT2 ngày 20/4/2023 của Cục Thuế tỉnh Cà Mau về chính sách thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014 về ưu đãi chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội;

Căn cứ quy định tại khoản 7 Điều 1 Luật số 32/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thuế suất ưu đãi 10% trong suốt thời gian hoạt động;

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 8 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 31/2013/QH13) quy định về thuế suất 5%.

Căn cứ quy định, hướng dẫn nêu trên:

1. Về thuế giá trị gia tăng, mức thuế suất GTGT 5% chỉ áp dụng đối với bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội là do Nhà nước hoặc tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng và đáp ứng các tiêu chí về nhà ở, về giá bán nhà, về đối tượng, điều kiện mua nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở.

2. Về thuế thu nhập doanh nghiệp, chỉ thu nhập từ việc thực hiện dự án nhà ở xã hội đáp ứng các tiêu chí về nhà ở, về giá bán nhà, về đối tượng và điều kiện mua nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở được áp dụng thuế suất thuế TNDN 10%.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Cà Mau căn cứ quy định và tình hình thực tế để hướng dẫn đơn vị thực hiện theo quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ PC;
 - Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
 Lưu Đức Huy

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.