Open navigation

Công văn 3909/TCT-CNTT ngày 31/08/2023 Tiếp tục triển khai công tác bảo đảm an toàn an ninh mạng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3909/TCT-CNTT

V/v tiếp tục triển khai công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2023

 Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính về việc tiếp tục triển khai công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng tại thông báo 662/TB-BTC ngày 24/7/2023, Tổng cục Thuế đề nghị các Cục Thuế thực hiện một số công việc sau:

- Quán triệt đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng, tính cấp bách, thường xuyên, lâu dài của công tác bảo vệ an ninh mạng; thực hiện nghiêm túc các quy định về an ninh mạng; nêu cao tinh thần cảnh giác trước các âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá và tội phạm trên không gian mạng; chỉ sử dụng email ngành Thuế được cấp vào mục đích công việc, không sử dụng để đăng ký, khai báo trên các trang mạng với mục đích khác; cài đặt phần mềm phòng chống mã độc và cập nhật các bản vá lỗ hổng hệ điều hành, bản nâng cấp phần mềm cho 100% máy tính của công chức; khuyến cáo cài đặt phần mềm phòng chống mã độc đối với các máy tính cá nhân của công chức.

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến rộng rãi và triển khai có hiệu quả các quy định của pháp luật, chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền về bảo vệ an ninh mạng (Luật An ninh mạng năm 2018; Nghị định số 53/2022/NĐ-CP ngày 15/8/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng; Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 10/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược An toàn, an ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030). Xây dựng nội dung tuyên truyền về an toàn, an ninh mạng và đưa vào kế hoạch thông tin, tuyên truyền hàng năm.

- Tổ chức rà soát, đánh giá các biện pháp bảo vệ an ninh mạng và khắc phục các lỗ hổng, điểm yếu bảo mật của hệ thống thông tin do đơn vị quản lý trực tiếp.

- Thường xuyên giám sát và định kỳ tổ chức kiểm tra việc triển khai các quy định về an toàn, an ninh mạng tại Cục Thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế biết và triển khai thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Q. TCTrg Mai Xuân Thành (để b/c);
 - Lưu VT, CNTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Đặng Ngọc Minh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.