Open navigation

Quyết định 62/QĐ-TCTCCTTHC ngày 18/09/2023 Kế hoạch hoạt động 4 tháng cuối năm 2023 của Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

TỔ CÔNG TÁC CẢI CÁCH
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 62/QĐ-TCTCCTTHC

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2023

 QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 4 THÁNG CUỐI NĂM 2023 CỦA TỔ CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

TỔ TRƯỞNG TỔ CÔNG TÁC CẢI CÁCH
 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 932/QĐ-TTg ngày 06 tháng 8 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 51/QĐ-TCTCCTTHC ngày 30 tháng 8 năm 2023 của Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ;

Theo đề nghị Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổ phó thường trực Tổ công tác.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động 4 tháng cuối năm 2023 của Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Tổ công tác, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các thành viên Hội đồng tư vấn cải cách TTHC;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
 - Lưu: VT, TCTCCTTHC (3b).

TỔ TRƯỞNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
 Trần Lưu QuangKẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG 4 THÁNG CUỐI NĂM 2023 CỦA TỔ CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 62/QĐ-TCTCCTTHC ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ)

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

- Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao năng lực phản ứng chính sách theo các văn bản, chương trình, kế hoạch đề án đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành từ nay đến cuối năm 2023.

- Kịp thời nắm bắt, chỉ đạo xử lý tháo gỡ dứt điểm những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính là rào cản cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp.

- Phát huy vai trò và nâng cao trách nhiệm của từng thành viên Tổ công tác trong hoạt động của Tổ công tác.

2. Yêu cầu

- Thực hiện có kết quả (bảo đảm chất lượng và tiến độ) các nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao năng lực phản ứng chính sách. Trong đó, tập trung vào Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 theo Quyết định số 933/QĐ-TTg ngày 06 tháng 8 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 144/NQ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2023.

- Từng thành viên Tổ công tác chủ động làm việc, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương được phân công theo dõi chỉ đạo, đôn đốc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao. Kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh, khó khăn, vướng mắc để Cơ quan thường trực Tổ công tác tổng hợp, báo cáo Tổ trưởng Tổ công tác, Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo.

- Tổ công tác và thành viên Tổ công tác không làm thay chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ, ngành, địa phương; bảo đảm thống nhất trong quá trình thực hiện nhiệm vụ với các Tổ chức phối hợp liên ngành có liên quan.

II. CÁC NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Stt

Nhiệm vụ

Chủ trì thực hiện

Phối hợp thực hiện

Thời gian thực hiện

Sản phẩm

1.

Trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc hoặc phối hợp chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 (Quyết định số 933/QĐ-TTg ngày 06/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ) tại các bộ, địa phương được phân công theo dõi chỉ đạo, đôn đốc.

Từng thành viên Tổ công tác; Cơ quan thường trực Tổ công tác

Các bộ, ngành, địa phương

Thường xuyên

Các buổi làm việc, văn bản đôn đốc thực hiện của thành viên Tổ công tác.

2.

Tổ chức đối thoại, làm việc bằng hình thức phù hợp với các cơ quan thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp để lắng nghe, nhận diện các khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính là rào cản cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân.

Từng thành viên Tổ công tác; Cơ quan thường trực Tổ công tác

Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính; các bộ, ngành, địa phương; các cá nhân, tổ chức liên quan

Quý IV/2023

Các buổi đối thoại, làm việc với các cơ quan thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính, cộng đồng doanh nghiệp và các bộ, ngành, địa phương có liên quan.

3.

Tiếp nhận, tổng hợp các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, các thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính là rào cản cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân (bao gồm cả những quy định trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật). Hằng tháng hoặc đột xuất báo cáo Tổ trưởng Tổ công tác xem xét chỉ đạo tháo gỡ.

Cơ quan thường trực Tổ công tác - Văn phòng Chính phủ

Các thành viên tổ công tác; Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính, các cá nhân, tổ chức liên quan

Thường xuyên

- Các đề xuất với Tổ trưởng Tổ công tác giải pháp xử lý hoặc chuyển bộ, ngành, địa phương xử lý theo thẩm quyền và các thành viên Tổ công tác để theo dõi, đôn đốc.

- Báo cáo tổng hợp tình hình, kết quả tiếp nhận.

4.

Chỉ đạo, đôn đốc việc xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính (bao gồm cả các hàng rào kỹ thuật dựa trên các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, những quy định trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật) là rào cản trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân.

Từng thành viên Tổ công tác; Cơ quan thường trực Tổ công tác

Các bộ, ngành, địa phương; Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính; cá nhân, tổ chức liên quan

Thường xuyên

- Phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính được xử lý hoặc có văn bản đôn đốc xử lý.

- Báo cáo tổng hợp tỉnh, kết quả chỉ đạo, đôn đốc xử lý.

5.

Chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 và Quyết định 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ tại các bộ, địa phương được phân công theo dõi chỉ đạo, đôn đốc.

Từng thành viên Tổ công tác

Các bộ, ngành, địa phương; Cơ quan thường trực Tổ công tác

Quý IV/2023

- Dịch vụ công trực tuyến được cung cấp một cách thuận lợi, dễ khai thác, sử dụng.

- Các buổi làm việc hoặc văn bản chỉ đạo đôn đốc của thành viên Tổ công tác.

6.

Nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác các sáng kiến, giải pháp thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao năng lực phản ứng chính sách.

Từng thành viên Tổ công tác; Cơ quan thường trực Tổ công tác; Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính

Các bộ, ngành, địa phương; các cá nhân, tổ chức liên quan

Thường xuyên

Các báo cáo đề xuất với Thủ tướng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác.

7.

Tổ chức đoàn công tác hoặc bằng hình thức phù hợp khác làm việc với các bộ, ngành, địa phương để chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện.

Tổ trưởng, Tổ phó và thành viên Tổ công tác

Các bộ, ngành, địa phương được phân công phụ trách

Quý IV/2023

Đoàn công tác làm việc trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc văn bản chỉ đạo, đôn đốc thực hiện.

8.

Tổ chức phiên họp định kỳ hằng Quý, tổng kết năm của Tổ công tác hoặc đột xuất theo chỉ đạo của Tổ trưởng Tổ công tác.

Cơ quan thường trực Tổ công tác

Các thành viên Tổ công tác; các bộ, ngành, địa phương; Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính

Tháng 9/2023 và tháng 12/2023

Các phiên họp được tổ chức và Thông báo kết luận phiên họp.

9.

Tổ chức Hội nghị chuyên đề trực tuyến toàn quốc đánh giá về tình hình, kết quả triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021

Cơ quan thường trực Tổ công tác; Văn phòng Chính phủ

Các thành viên Tổ công tác; các bộ, ngành, địa phương

Tháng 10/2023

Hội nghị được tổ chức và dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11/2023.

10.

Tổ chức phiên họp chuyên đề của Tổ công tác nghe báo cáo về giải pháp chuyển đổi sang sử dụng một loại tài khoản duy nhất là tài khoản VNeID trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến từ ngày 01/7/2024 theo Nghị định số 59/2022/NĐ-CP.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, Tổ phó Tổ công tác; Bộ Công an

Các thành viên Tổ công tác; Văn phòng Chính phủ; Bộ Thông tin và Truyền thông; các bộ, ngành, địa phương

Tháng 11/2023

Phiên họp được Tổ chức và Thông báo kết luận phiên họp.

11.

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tổ phó và thành viên Tổ công tác

Cơ quan thường trực Tổ công tác

Trước ngày 15/12/2023

Các báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác.

12.

Xây dựng Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Tổ công tác.

Cơ quan thường trực Tổ công tác

Các thành viên Tổ công tác; các bộ, ngành, địa phương

Tháng 12/2023

Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Tổ công tác.

13.

Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch hoạt động của Tổ công tác. Kịp thời báo cáo Tổ trưởng Tổ công tác những vấn đề phát sinh để chỉ đạo tháo gỡ.

Cơ quan thường trực Tổ công tác

Các thành viên Tổ công tác; các bộ, ngành, địa phương; Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính

Thường xuyên

Văn bản đôn đốc thực hiện; báo cáo Tổ trưởng Tổ công tác và văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo.

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.