Open navigation

Công văn 6259/BYT-KCB ngày 02/10/2023 Cập nhật liên thông Giấy chứng sinh các trường hợp bà mẹ không tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế không có mã số

BỘ Y TẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6259/BYT-KCB

V/v cập nhật liên thông Giấy chứng sinh các trường hợp bà mẹ không tham gia BHXH, BHYT không có mã số BHXH

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2023

 

Kính gửi:

- Giám đốc bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và Trường đại học;
- Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Thủ trưởng Y tế các Bộ, ngành.

Tiếp theo Công văn số 1165/BYT-KCB ngày 8/03/2023 về việc liên thông dữ liệu Giấy chứng sinh, Giấy báo tử lên Cổng giám định BHYT triển khai Đề án 06; Công văn số 3617/BYT-KCB ngày 13/6/2023 về cập nhật API liên thông tách địa chỉ nơi sinh 4 cấp,

Để giải quyết việc liên thông dữ liệu Giấy chứng sinh của các trường hợp bà mẹ chưa tham gia BHXH, BHYT, trên cơ sở thống nhất vi Cơ quan Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tại Công văn số 2903/BHXH-CNTT ngày 19/9/2023, Bộ Y tế đề nghị các cơ quan, đơn vị chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc thực hiện các nội dung sau:

1. Bổ sung hướng dẫn tại công văn số 1165/BYT-KCB ngày 7/03/2023 về việc liên thông dữ liệu Giấy chứng sinh, Giấy báo tử lên Cổng giám định BHYT triển khai Đề án 06; Bổ sung Diễn giải đối với chỉ tiêu số 5 “MA_BHXH_NND” tại mục 2.2 phần III Phụ lục: “Trường hợp mẹ hoặc người nuôi dưỡng chưa tham gia BHXH, BHYT không có mã số BHXH thì đ trống”.

2. Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cập nhật đầy đủ, chính xác các thông tin theo hướng dẫn lên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT để liên thông dữ liệu với phần mềm Dịch vụ công liên thông và đảm bảo đầy đủ quyền lợi hưởng BHXH, BHYT.

3. Ghi Mã số Giấy chng sinh (chỉ tiêu “MA_GCS”), Mã số Giấy báo tử (chỉ tiêu MA_GBT) phần Phụ lục theo hướng dẫn tại Công văn số 1165/BYT-KCB ngày 7/03/2023 lên bn giấy để người dân và cơ quan liên quan có thể tra cứu, thực hiện các dịch vụ công trực tuyến liên quan đến khai sinh, khai tử.

Sở Y tế các tỉnh, thành phố, Y tế ngành phân công cán bộ theo dõi, đôn đốc, giám sát hỗ trợ các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc trong quá trình triển khai thực hiện, báo cáo kết quả, khó khăn, vướng mắc (nếu có) về Bộ Y tế để xem xét, giải quyết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưng (để p/h);
- VPCP, Bộ CA, Bộ Tư pháp, BHXHVN (để p/h);
- T Công tác Đề án 06 (để b/c);
- VPB, K2ĐT, BMTE, TTYTQG (để th/h);
- Lưu: VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Trần Văn Thuấn

 

 

[FILE ĐÍNH KÈM TRONG VĂN BẢN]

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.