Open navigation

Công văn 16/2023/TB-LPQT ngày 08/08/2023 Chấm dứt hiệu lực Hiệp định mua bán trao đổi hàng hóa và dịch vụ thương mại tại khu vực biên giới giữa Việt Nam và Cam-pu-chia

BỘ NGOẠI GIAO
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2023/TB-LPQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2023

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CHẤM DỨT HIỆU LỰC

Thực hiện quy định tại Điều 56 của Luật Điều ước quốc tế năm 2016, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Hiệp định mua bán, trao đổi hàng hóa và dịch vụ thương mại tại khu vực biên giới giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Cam-pu-chia, ký ngày 26 tháng 11 năm 2001, chấm dứt hiệu lực từ ngày 20 tháng 7 năm 2023.

Bộ Ngoại giao trân trọng gửi bản sao Hiệp định theo quy định tại Điều 59 của Luật nêu trên./.

 

TL. BỘ TRƯỞNG
 KT. VỤ TRƯỞNG

VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Lương Ngọc

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.