Open navigation

Công văn 4298/LĐTBXH-TCGDNN ngày 12/10/2023 Đề xuất nhu cầu xây dựng danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu tiêu chuẩn cơ sở vật chất trong thực hành thực

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4298/LĐTBXH-TCGDNN

V/v đề xuất nhu cầu xây dựng danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu; tiêu chuẩn cơ sở vật chất trong thực hành, thực nghiệm, thí nghiệm; xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo giai đoạn 2021-2025

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2023

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
 - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Điều 30 Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 ngày 27/11/2014 và khoản 1, Điều 4 Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng và ban hành danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu cho 216 ngành, nghề; tiêu chuẩn cơ sở vật chất trong thực hành, thực nghiệm, thí nghiệm cho 02 ngành, nghề trình độ trung cấp, cao đẳng và định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 193 ngành, nghề trình độ trung cấp, cao đẳng đối với các ngành, nghề trọng điểm quốc gia; ngành, nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu (phụ lục I gửi kèm theo).

Để có căn cứ lập kế hoạch xây dựng danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu, tiêu chuẩn cơ sở vật chất trong thực hành, thực nghiệm, thí nghiệm và định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng cho các ngành, nghề giai đoạn 2021-2025, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề xuất nhu cầu xây dựng danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu; tiêu chuẩn cơ sở vật chất trong thực hành, thực nghiệm, thí nghiệm; định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng đối với ngành, nghề do cơ quan quản lý nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo và ngành, nghề chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh (phụ lục II gửi kèm theo).

Văn bản đề xuất gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội qua Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp - Tòa nhà Minori, số 67A Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội và gửi bản điện tử vào địa chỉ csvc.gdnn@molisa.gov.vn trước ngày 15/11/2023.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
 - Lưu: VT, TCGDNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG Lê Tấn DũngPHỤ LỤC I

DANH SÁCH CÁC NGÀNH, NGHỀ ĐÃ XÂY DỰNG, BAN HÀNH
(Kèm theo Công văn số 4298/LĐTBXH-TCGDNN ngày 12/10/2023 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

I. Danh sách các ngành, nghề đã xây dựng, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng

STT

Tên ngành, nghề

Ghi chú

Trình độ trung cấp

Trình độ cao đẳng

 

1

Điện công nghiệp

Điện công nghiệp

Thông tư số 08/2018/TT-BLĐTBXH ngày 14/8/2018

2

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

3

Quản trị kinh doanh xăng dầu và gas

Quản trị kinh doanh xăng dầu và gas

4

Vận hành máy thi công nền

Vận hành máy thi công nền

5

Vận hành cần, cầu trục

Vận hành cần, cầu trục

6

Kỹ thuật xây dựng

Kỹ thuật xây dựng

7

Chế biến và bảo quản thủy sản

Chế biến và bảo quản thủy sản

8

Quản trị mạng máy tính

Quản trị mạng máy tính

9

Bảo vệ thực vật

Bảo vệ thực vật

10

Hàn

Hàn

Thông tư số 24/2019/TT-BLĐTBXH ngày 24/12/2019

11

Công nghệ cán, kéo kim loại

Công nghệ cán, kéo kim loại

12

Cắt gọt kim loại

Cắt gọt kim loại

13

Luyện thép

Luyện thép

14

Chế tạo thiết bị cơ khí

Chế tạo thiết bị cơ khí

15

Rèn, dập

Rèn, dập

16

Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy

Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy

17

Kỹ thuật lắp đặt ống công nghệ

Kỹ thuật lắp đặt ống công nghệ

18

Công nghệ ô tô

Công nghệ ô tô

19

Vận hành máy thi công mặt đường

Vận hành máy thi công mặt đường

20

Vận hành máy xây dựng

Vận hành máy xây dựng

21

Sửa chữa máy thi công xây dựng

Sửa chữa máy thi công xây dựng

22

Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

23

Sửa chữa thiết bị may

Sửa chữa thiết bị may

24

Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

25

Sản xuất sản phẩm kính, thủy tinh

Sản xuất sản phẩm kính, thủy tinh

26

Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

27

Công nghệ sản xuất sản phẩm từ cao su

Công nghệ sản xuất sản phẩm từ cao su

28

Chế biến mủ cao su

Chế biến mủ cao su

29

Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò

Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò

30

Khảo sát địa hình

Khảo sát địa hình

31

Đúc, dát đồng mỹ nghệ

Đúc, dát đồng mỹ nghệ

32

Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

33

Lâm sinh

Lâm sinh

34

Nuôi trồng thủy sản nước ngọt

Nuôi trồng thủy sản nước ngọt

35

Nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ

Nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ

36

Thú y

Thú y

37

Chăn nuôi gia súc, gia cầm

Chăn nuôi gia súc, gia cầm

38

Chế biến thực phẩm

Chế biến thực phẩm

39

Điện dân dụng

Điện dân dụng

Thông tư số 25/2019/TT-BLĐTBXH ngày 24/12/2019

40

Điện tử dân dụng

Điện tử dân dụng

41

Lắp đặt thiết bị điện

Lắp đặt thiết bị điện

42

Lắp đặt điện công trình

Lắp đặt điện công trình

43

Quản lý vận hành, sửa chữa đường dây và trạm biến áp có điện áp từ 220 KV trở lên

Quản lý vận hành, sửa chữa đường dây và trạm biến áp có điện áp từ 220 KV trở lên

44

Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 220 KV trở lên

Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 220 KV trở lên

45

Điện tử công nghiệp

Điện tử công nghiệp

46

Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiến trong công nghiệp

Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp

47

Tự động hóa

Tự động hóa

48

Cơ điện tử

Cơ điện tử

49

Cơ điện nông thôn

Cơ điện nông thôn

50

Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

51

Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò

Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò

52

Kỹ thuật thiết bị điện tử y tế

Kỹ thuật thiết bị điện tử y tế

53

Kỹ thuật thiết bị hình ảnh y tế

Kỹ thuật thiết bị hình ảnh y tế

54

Thiết kế đồ họa

Thiết kế đồ họa

55

Quản trị cơ sở dữ liệu

Quản trị cơ sở dữ liệu

56

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

57

Thương mại điện tử

Thương mại điện tử

58

Cấp, thoát nước

Cấp, thoát nước

59

Xử lý nước thải công nghiệp

Xử lý nước thải công nghiệp

60

Xây dựng công trình thủy

Xây dựng công trình thủy

61

Xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi

Xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi

62

Mộc xây dựng và trang trí nội thất

Mộc xây dựng và trang trí nội thất

63

Xây dựng cầu đường bộ

Xây dựng cầu đường bộ

64

Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ

Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ

65

Điều khiển tàu biển

Điều khiển tàu biển

66

Điều khiển phương tiện thủy nội địa

Điều khiển phương tiện thủy nội địa

67

Khai thác máy tàu thủy

Khai thác máy tàu thủy

68

Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Thông tư số 16/2020/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2020

69

Thanh nhạc

Thanh nhạc

70

Chạm khắc đá

Chạm khắc đá

71

Logistic

Logistic

72

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp

73

Quản lý khai thác công trình thủy lợi

Quản lý khai thác công trình thủy lợi

74

Công nghệ sinh học

Công nghệ sinh học

 

75

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

 

76

 

Công nghệ thông tin

 

77

Lập trình máy tính

Lập trình máy tính

 

78

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

 

79

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

 

80

Công nghệ kỹ thuật ô tô - máy kéo

Công nghệ kỹ thuật ô tô

 

81

Công nghệ chế tạo dụng cụ

Công nghệ chế tạo máy

 

82

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

 

83

Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

 

84

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Công nghệ kỹ thuật môi trường

 

85

Sản xuất Phân bón

Sản xuất Phân bón

 

86

Khoan đào đường hầm

Khoan đào đường hầm

 

87

Chế tạo khuôn mẫu

Chế tạo khuôn mẫu

 

88

Lắp đặt thiết bị cơ khí

Lắp đặt thiết bị cơ khí

 

89

Lắp đặt thiết bị lạnh

Lắp đặt thiết bị lạnh

 

90

Nguội chế tạo

Nguội chế tạo

 

91

Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí

Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí

 

92

Kỹ thuật lắp đặt đài trạm viễn thông

Kỹ thuật lắp đặt đài trạm viễn thông

 

93

Vận hành nhà máy thủy điện

Vận hành nhà máy thủy điện

 

94

Cơ điện lạnh thủy sản

Cơ điện lạnh thủy sản

 

95

Luyện gang

Luyện gang

 

96

Kỹ thuật lò hơi

Kỹ thuật lò hơi

 

97

Kỹ thuật thiết bị sản xuất Dược

Kỹ thuật thiết bị sản xuất Dược

 

98

Công nghệ thực phẩm

Công nghệ thực phẩm

 

99

May thời trang

May thời trang

 

100

Cốp pha - giàn giáo

 

 

101

Cốt thép hàn

 

 

102

Nề- Hoàn thiện

 

 

103

Trồng cây lương thực, thực phẩm

Trồng cây lương thực, thực phẩm

 

104

Trồng rau

 

 

105

Khuyến nông lâm

Khuyến nông lâm

 

106

Lâm nghiệp

Lâm nghiệp

 

107

 

Dịch vụ thú y

 

108

Dược

Dược

 

109

Điều dưỡng

Điều dưỡng

 

110

Hướng dẫn du lịch

Hướng dẫn du lịch

 

111

Nghiệp vụ lễ tân

Quản trị lễ tân

 

112

Kỹ thuật chế biến món ăn

Kỹ thuật chế biến món ăn

 

113

Xếp dỡ cơ giới tổng hợp

Xếp dỡ cơ giới tổng hợp

 

131

Điêu khắc

Điêu khắc

Thông tư số 10/2021/TT-BLĐTBXH ngày 10/9/2021

114

Nghệ thuật biểu diễn dân ca

Nghệ thuật biểu diễn dân ca

115

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

116

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

117

Quay phim

Quay phim

118

Kỹ thuật sản xuất chương trình truyền hình

Kỹ thuật sản xuất chương trình truyền hình

119

Mộc mỹ nghệ

 

120

Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

121

Dịch vụ pháp lý

Dịch vụ pháp lý

122

Truyền thông và mạng máy tính

Truyền thông và mạng máy tính

123

 

Công nghệ kỹ thuật kiến trúc

124

Công nghệ kỹ thuật giao thông

Công nghệ kỹ thuật giao thông

125

Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng

Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng

126

Lắp đặt cầu

Lắp đặt cầu

127

Kỹ thuật xây dựng mỏ

Kỹ thuật xây dựng mỏ

128

Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

129

Công nghệ kỹ thuật hoá học

Công nghệ kỹ thuật hoá học

130

Công nghệ hoá nhuộm

Công nghệ hoá nhuộm

132

Công nghệ đúc kim loại

Công nghệ đúc kim loại

133

Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước

Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước

134

Sản xuất các chất vô cơ

Sản xuất các chất vô cơ

135

Sản xuất thuốc bảo vệ thực vật

Sản xuất thuốc bảo vệ thực vật

136

Sản xuất gạch Ceramic

Sản xuất gạch Ceramic

137

Sản xuất gốm xây dựng

Sản xuất gốm xây dựng

138

Vận hành thiết bị chế biến dầu khí

Vận hành thiết bị chế biến dầu khí

139

Công nghệ in

Công nghệ in

140

Khoan thăm dò địa chất

Khoan thăm dò địa chất

141

Gia công và lắp dựng kết cấu thép

Gia công và lắp dựng kết cấu thép

142

Nguội sửa chữa máy công cụ

Nguội sửa chữa máy công cụ

143

Sửa chữa máy tàu thủy

Sửa chữa máy tàu thủy

144

Vận hành máy nông nghiệp

 

145

Vận hành, sửa chữa máy thi công đường sắt

Vận hành, sửa chữa máy thi công đường sắt

146

Điều khiển tàu cuốc

Điều khiển tàu cuốc

147

Điện tàu thủy

Điện tàu thủy

148

Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 KV trở xuống

Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 KV trở xuống

149

Quản lý vận hành, sửa chữa đường dây và trạm biến áp có điện áp từ 110KV trở xuống

Quản lý vận hành, sửa chữa đường dây và trạm biến áp có điện áp từ 110KV trở xuống

150

Đo lường điện

Đo lường điện

151

Thí nghiệm điện

Thí nghiệm điện

152

Kỹ thuật thoát nước và xử lý nước thải

Kỹ thuật thoát nước và xử lý nước thải

153

Kỹ thuật tua bin

Kỹ thuật tua bin

154

Công nghệ chế biến chè

Công nghệ chế biến chè

155

Chế biến cà phê, ca cao

Chế biến cà phê, ca cao

156

Công nghệ may

Công nghệ may

157

Thiết kế thời trang

Thiết kế thời trang

158

Công nghệ da giày

Công nghệ da giày

159

Trồng trọt

 

160

Chăn nuôi

Chăn nuôi

161

Kỹ thuật cây cao su

Kỹ thuật cây cao su

162

Kỹ thuật dược

Kỹ thuật dược

163

Hộ sinh

Hộ sinh

164

Kỹ thuật xét nghiệm y học

Kỹ thuật xét nghiệm y học

165

Kỹ thuật vật lý trị liệu và phục hồi chức năng

Kỹ thuật vật lý trị liệu và phục hồi chức năng

166

Công tác xã hội

Công tác xã hội

167

Quản trị lữ hành

Quản trị lữ hành

168

Quản trị khách sạn

Quản trị khách sạn

169

Quản trị khu Resort

Quản trị khu Resort

170

Nghiệp vụ nhà hàng

Quản trị nhà hàng

171

Chăm sóc sắc đẹp

Chăm sóc sắc đẹp

172

Lái tàu đường sắt

Lái tàu đường sắt

173

Điều hành chạy tàu hỏa

Điều hành chạy tàu hỏa

174

Đồ họa

Đồ họa

Dự kiến ban hành tháng 11/2023

175

Tin học ứng dụng

Tin học ứng dụng

176

Công nghệ hoá nhựa

Công nghệ hoá nhựa

177

Sản xuất sản phẩm giặt tẩy

Sản xuất sản phẩm giặt tẩy

178

Sản xuất gạch Granit

Sản xuất gạch Granit

179

Sửa chữa thiết bị khai thác dầu khí

Sửa chữa thiết bị khai thác dầu khí

180

Khoan khai thác mỏ

Khoan khai thác mỏ

181

Vận hành thiết bị mỏ hầm lò

Vận hành thiết bị mỏ hầm lò

182

Kỹ thuật máy nông nghiệp

Kỹ thuật máy nông nghiệp

183

Sửa chữa thiết bị hoá chất

Sửa chữa thiết bị hoá chất

184

Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí

Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí

185

Kỹ thuật truyền dẫn quang và vô tuyến

Kỹ thuật truyền dẫn quang và vô tuyến

186

Sửa chữa thiết bị tự động hoá

Sửa chữa thiết bị tự động hoá

187

Xử lý chất thải công nghiệp và y tế

Xử lý chất thải công nghiệp và y tế

188

Xử lý chất thải trong sản xuất thép

Xử lý chất thải trong sản xuất thép

189

Xử lý chất thải trong sản xuất cao su

Xử lý chất thải trong sản xuất cao su

190

Chăn nuôi - Thú y

Chăn nuôi - Thú y

191

Quản lý và kinh doanh nông nghiệp

Quản lý và kinh doanh nông nghiệp

192

Nuôi trồng thủy sản

Nuôi trồng thủy sản

193

Xử lý rác thải

Xử lý rác thải

II. Danh sách các ngành, nghề đã xây dựng, ban hành tiêu chuẩn cơ sở vật chất trong thực hành, thực nghiệm, thí nghiệm trình độ trung cấp, cao đẳng

STT

Tên ngành, nghề

Ghi chú

Trình độ trung cấp

Trình độ cao đẳng

1

Cắt gọt kim loại

Cắt gọt kim loại

Thông tư số 12/2020/TT-BLĐTBXH ngày 27/11/2020

2

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

III. Danh sách các ngành, nghề đã xây dựng, ban hành danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung cấp, cao đẳng

STT

Tên ngành, nghề

Ghi chú

Trình độ trung cấp

Trình độ cao đẳng

 

1

Lắp đặt điện công trình

Lắp đặt điện công trình

Thông tư số 26/2019/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2019

2

Điện công nghiệp

Điện công nghiệp

3

Điện tử công nghiệp

Điện tử công nghiệp

4

Vận hành nhà máy thủy điện

Vận hành nhà máy thủy điện

5

Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

6

Quản lý vận hành, sửa chữa đường dây và trạm biến áp có điện áp từ 220 KV trở lên

Quản lý vận hành, sửa chữa đường dây và trạm biến áp có điện áp từ 220 KV trở lên

7

Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 220 KV trở lên

Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 220 KV trở lên

8

Cơ điện tử

Cơ điện tử

9

Cơ điện nông thôn

Cơ điện nông thôn

10

Điện dân dụng

Điện dân dụng

11

Điện tử dân dụng

Điện tử dân dụng

12

Thương mại điện tử

Thương mại điện tử

13

Quản trị cơ sở dữ liệu

Quản trị cơ sở dữ liệu

14

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

15

Thiết kế đồ họa

Thiết kế đồ họa

16

Tin học văn phòng

Tin học văn phòng

17

Trồng cây lương thực, thực phẩm

Trồng cây lương thực, thực phẩm

18

Chăn nuôi gia súc, gia cầm

Chăn nuôi gia súc, gia cầm

19

Thú y

Thú y

20

Kỹ thuật cây cao su

Kỹ thuật cây cao su

21

Lâm sinh

Lâm sinh

22

Nuôi trồng thủy sản nước ngọt

Nuôi trồng thủy sản nước ngọt

23

Nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ

Nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ

24

Phòng và chữa bệnh thủy sản

Phòng và chữa bệnh thủy sản

25

Công nghệ sinh học

Công nghệ sinh học

26

Chế biến thực phẩm

Chế biến thực phẩm

27

Chế biến mủ cao su

Chế biến mủ cao su

28

May thời trang

May thời trang

29

Quản trị kinh doanh xăng dầu và gas

Quản trị kinh doanh xăng dầu và gas

30

Hàn

Hàn

Thông tư số 27/2019/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2019

31

Công nghệ cán, kéo kim loại

Công nghệ cán, kéo kim loại

32

Cắt gọt kim loại

Cắt gọt kim loại

33

Luyện thép

Luyện thép

34

Chế tạo thiết bị cơ khí

Chế tạo thiết bị cơ khí

35

Rèn, dập

Rèn, dập

36

Nguội chế tạo

Nguội chế tạo

37

Nguội sửa chữa máy công cụ

Nguội sửa chữa máy công cụ

38

Công nghệ ô tô

Công nghệ ô tô

39

Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy

Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy

40

Kỹ thuật lắp đặt ống công nghệ

Kỹ thuật lắp đặt ống công nghệ

41

Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

42

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

43

Công nghệ sản xuất sản phẩm từ cao su

Công nghệ sản xuất sản phẩm từ cao su

44

Sửa chữa thiết bị may

Sửa chữa thiết bị may

45

Kỹ thuật xây dựng

Kỹ thuật xây dựng

46

Khảo sát địa hình

Khảo sát địa hình

47

Xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi

Xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi

48

Cấp, thoát nước

Cấp, thoát nước

49

Cốt thép - hàn

 

50

Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

51

Mộc xây dựng và trang trí nội thất

Mộc xây dựng và trang trí nội thất

52

Sửa chữa máy thi công xây dựng

Sửa chữa máy thi công xây dựng

53

Vận hành máy xây dựng

Vận hành máy xây dựng

54

Vận hành máy thi công nền

Vận hành máy thi công nền

55

Vận hành máy thi công mặt đường

Vận hành máy thi công mặt đường

56

Vận hành cần, cầu trục

Vận hành cần, cầu trục

57

Điều khiển phương tiện thủy nội địa

Điều khiển phương tiện thủy nội địa

58

Khai thác máy tàu thủy

Khai thác máy tàu thủy

59

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

Thông tư số 15/2020/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2020

60

 

Công nghệ thông tin

61

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

62

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

63

Công nghệ kỹ thuật ô tô - máy kéo

Công nghệ kỹ thuật ô tô

64

Công nghệ chế tạo dụng cụ

Công nghệ chế tạo máy

65

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

66

Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

67

Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

68

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Công nghệ kỹ thuật môi trường

69

Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

70

Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

71

Sản xuất phân bón

Sản xuất phân bón

72

Khoan đào đường hầm

Khoan đào đường hầm

73

Chế tạo khuôn mẫu

Chế tạo khuôn mẫu

74

Lắp đặt thiết bị cơ khí

Lắp đặt thiết bị cơ khí

75

Lắp đặt thiết bị lạnh

Lắp đặt thiết bị lạnh

76

Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí

Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí

77

Kỹ thuật lắp đặt đài trạm viễn thông

Kỹ thuật lắp đặt đài trạm viễn thông

78

Quản lý vận hành, sửa chữa đường dây và trạm biến áp có điện áp từ 110KV trở xuống

Quản lý vận hành, sửa chữa đường dây và trạm biến áp có điện áp từ 110KV trở xuống

79

Đo lường điện

Đo lường điện

80

Cơ điện lạnh thủy sản

Cơ điện lạnh thủy sản

81

Luyện gang

Luyện gang

82

Kỹ thuật lò hơi

Kỹ thuật lò hơi

83

Kỹ thuật thiết bị sản xuất Dược

Kỹ thuật thiết bị sản xuất Dược

84

Công nghệ thực phẩm

Công nghệ thực phẩm

85

Công nghệ chế biến chè

Công nghệ chế biến chè

86

Công nghệ may và thời trang

Công nghệ may

87

Thiết kế thời trang

Thiết kế thời trang

88

Cốp pha - giàn giáo

 

89

Nề - Hoàn thiện

 

90

Bảo vệ thực vật

Bảo vệ thực vật

91

Lâm nghiệp

Lâm nghiệp

92

Chế biến và bảo quản thủy sản

Chế biến và bảo quản thủy sản

93

 

Dịch vụ thú y

94

Dược

Dược

95

Điều dưỡng

Điều dưỡng

96

Kỹ thuật chế biến món ăn

Kỹ thuật chế biến món ăn

97

Điều khiển tàu biển

Điều khiển tàu biển

98

Xếp dỡ cơ giới tổng hợp

Xếp dỡ cơ giới tổng hợp

99

Điều hành chạy tàu hỏa

Điều hành chạy tàu hỏa

100

Điêu khắc

Điêu khắc

Thông tư số 16/2021/TT-BLĐTBXH ngày 8/11/221

101

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

102

Chạm khắc đá

Chạm khắc đá

103

Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

104

Mộc mỹ nghệ

 

105

Logistic

Logistic

106

Quản lý khai thác công trình thủy lợi

Quản lý khai thác công trình thủy lợi

107

 

Khoa học máy tính

108

Truyền thông và mạng máy tính

Truyền thông và mạng máy tính

109

Xử lý dữ liệu

Xử lý dữ liệu

110

Lập trình máy tính

Lập trình máy tính

111

Quản trị mạng máy tính

Quản trị mạng máy tính

112

Vẽ và thiết kế trên máy tính

Vẽ và thiết kế trên máy tính

113

Thiết kế trang Web

Thiết kế trang Web

114

An ninh mạng

An ninh mạng

115

 

Công nghệ kỹ thuật kiến trúc

116

Công nghệ kỹ thuật công trình giao thông

Công nghệ kỹ thuật giao thông

117

Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng

Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng

118

Kỹ thuật xây dựng mỏ

Kỹ thuật xây dựng mỏ

119

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

120

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

121

Công nghệ kỹ thuật hệ thống năng lượng mặt trời

Công nghệ kỹ thuật hệ thống năng lượng mặt trời

122

Công nghệ điện tử và năng lượng tòa nhà

Công nghệ điện tử và năng lượng tòa nhà

123

Công nghệ cơ khí, sưởi ấm và điều hòa không khí

Công nghệ cơ khí, sưởi ấm và điều hòa không khí

124

Công nghệ kỹ thuật hoá học

Công nghệ kỹ thuật hoá học

125

Hoá phân tích

 

126

Công nghệ hoá nhuộm

Công nghệ hoá nhuộm

127

Công nghệ nhiệt luyện

Công nghệ nhiệt luyện

128

Công nghệ đúc kim loại

Công nghệ đúc kim loại

129

Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước

Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước

130

Sản xuất các chất vô cơ

Sản xuất các chất vô cơ

131

Sản xuất thuốc bảo vệ thực vật

Sản xuất thuốc bảo vệ thực vật

132

Kiểm nghiệm chất lượng lương thực, thực phẩm

Kiểm nghiệm chất lượng lương thực, thực phẩm

133

Kiểm nghiệm bột giấy và giấy

Kiểm nghiệm bột giấy và giấy

134

Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ

Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ

135

Vận hành thiết bị chế biến dầu khí

Vận hành thiết bị chế biến dầu khí

136

Công nghệ in

Công nghệ in

137

Đo đạc bản đồ

Đo đạc bản đồ

138

Trắc địa công trình

Trắc địa công trình

139

Khoan thăm dò địa chất

Khoan thăm dò địa chất

140

Gia công và lắp dựng kết cấu thép

Gia công và lắp dựng kết cấu thép

141

Lắp ráp ô tô

Lắp ráp ô tô

142

Nguội lắp ráp cơ khí

Nguội lắp ráp cơ khí

143

Sửa chữa máy tàu thủy

Sửa chữa máy tàu thủy

144

Sửa chữa thiết bị hoá chất

Sửa chữa thiết bị hoá chất

145

Vận hành máy nông nghiệp

 

146

Điều khiển tàu cuốc

Điều khiển tàu cuốc

147

Kỹ thuật bảo dưỡng sửa chữa xe cơ giới

Kỹ thuật bảo dưỡng sửa chữa xe cơ giới

148

Cơ khí xây dựng

Cơ khí xây dựng

149

Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp

Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp

150

Điện tàu thủy

Điện tàu thủy

151

Sửa chữa điện máy công trình

Sửa chữa điện máy công trình

152

Sửa chữa thiết bị tự động hoá

Sửa chữa thiết bị tự động hoá

153

Lắp đặt thiết bị điện

Lắp đặt thiết bị điện

154

Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 KV trở xuống

Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110 KV trở xuống

155

Vận hành nhà máy nhiệt điện

Vận hành nhà máy nhiệt điện

156

Vận hành và sửa chữa trạm thủy điện

Vận hành và sửa chữa trạm thủy điện

157

Vận hành tổ máy phát điện Diesel

Vận hành tổ máy phát điện Diesel

158

Tự động hóa công nghiệp

Tự động hóa công nghiệp

159

Hệ thống điện

 

160

Lắp đặt bảo trì hệ thống năng lượng tái tạo

Lắp đặt bảo trì hệ thống năng lượng tái tạo

161

Xử lý nước thải công nghiệp

Xử lý nước thải công nghiệp

162

Kỹ thuật thoát nước và xử lý nước thải

Kỹ thuật thoát nước và xử lý nước thải

163

Kỹ thuật tua bin

Kỹ thuật tua bin

164

Kỹ thuật thiết bị hình ảnh y tế

Kỹ thuật thiết bị hình ảnh y tế

165

Kỹ thuật thiết bị điện tử y tế

Kỹ thuật thiết bị điện tử y tế

166

Lắp đặt, vận hành và sửa chữa bơm, quạt, máy nén khí

Lắp đặt, vận hành và sửa chữa bơm, quạt, máy nén khí

167

Chế biến lương thực

Chế biến lương thực

168

Chế biến rau quả

Chế biến rau quả

169

Sản xuất bánh, kẹo

Sản xuất bánh, kẹo

170

Sản xuất rượu bia

Sản xuất rượu bia

171

Sản xuất nước giải khát

Sản xuất nước giải khát

172

Chế biến cà phê, ca cao

Chế biến cà phê, ca cao

173

Công nghệ dệt

Công nghệ dệt

174

Công nghệ may Veston

Công nghệ may Veston

175

Công nghệ da giày và sản xuất các sản phẩm từ da

Công nghệ da giày

176

Xây dựng cầu đường bộ

Xây dựng cầu đường bộ

177

Bê tông

 

178

Mộc dân dụng

 

179

Điện - nước

 

180

 

Khoa học cây trồng

181

Trồng trọt

 

182

Trồng cây công nghiệp

Trồng cây công nghiệp

183

Trồng cây ăn quả

Trồng cây ăn quả

184

Chăn nuôi

Chăn nuôi

185

Khuyến nông lâm

Khuyến nông lâm

186

Chọn và nhân giống cây trồng

Chọn và nhân giống cây trồng

187

Kỹ thuật rau, hoa công nghệ cao

Kỹ thuật rau, hoa công nghệ cao

188

Kỹ thuật dược

Kỹ thuật dược

189

Kỹ thuật kiểm nghiệm thuốc

Kỹ thuật kiểm nghiệm thuốc

190

Hộ sinh

Hộ sinh

191

Kỹ thuật xét nghiệm y học

Kỹ thuật xét nghiệm y học

192

Kỹ thuật vật lý trị liệu và phục hồi chức năng

Kỹ thuật vật lý trị liệu và phục hồi chức năng

193

Quản trị khách sạn

Quản trị khách sạn

194

Quản trị khu Resort

Quản trị khu Resort

195

Nghiệp vụ nhà hàng

Quản trị nhà hàng

196

Kỹ thuật pha chế đồ uống

Kỹ thuật pha chế đồ uống

197

Chăm sóc sắc đẹp

Chăm sóc sắc đẹp

198

Đồ họa

Đồ họa

Dự kiến ban hành tháng 11/2023

199

Thiết kế công nghiệp

Thiết kế công nghiệp

200

Tin học ứng dụng

Tin học ứng dụng

201

Công nghệ hoá nhựa

Công nghệ hoá nhựa

202

Sản xuất sản phẩm giặt tẩy

Sản xuất sản phẩm giặt tẩy

203

Sản xuất gạch Granit

Sản xuất gạch Granit

204

Sửa chữa thiết bị khai thác dầu khí

Sửa chữa thiết bị khai thác dầu khí

205

Khoan khai thác mỏ

Khoan khai thác mỏ

206

Vận hành thiết bị mỏ hầm lò

Vận hành thiết bị mỏ hầm lò

207

Kỹ thuật máy nông nghiệp

Kỹ thuật máy nông nghiệp

208

Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí

Sửa chữa thiết bị chế biến dầu khí

209

Kỹ thuật truyền dẫn quang và vô tuyến

Kỹ thuật truyền dẫn quang và vô tuyến

210

Xử lý chất thải công nghiệp và y tế

Xử lý chất thải công nghiệp và y tế

211

Xử lý chất thải trong sản xuất thép

Xử lý chất thải trong sản xuất thép

212

Xử lý chất thải trong sản xuất cao su

Xử lý chất thải trong sản xuất cao su

213

Chăn nuôi - Thú y

Chăn nuôi - Thú y

214

Quản lý và kinh doanh nông nghiệp

Quản lý và kinh doanh nông nghiệp

215

Nuôi trồng thủy sản

Nuôi trồng thủy sản

216

Xử lý rác thải

Xử lý rác thảiPHỤ LỤC II

PHIẾU ĐỀ XUẤT NHU CẦU
(Kèm theo Công văn số 4298/LĐTBXH-TCGDNN ngày 12/10/2023 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

I. Nhu cầu xây dựng danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung cấp, cao đẳng

STT

Tên ngành, nghề

Trình độ trung cấp

Trình độ cao đẳng

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

 

 

II. Nhu cầu xây dựng tiêu chuẩn cơ sở vật chất trong thực hành, thực nghiệm, thí nghiệm trình độ trung cấp, cao đẳng

STT

Tên ngành, nghề

Trình độ trung cấp

Trình độ cao đẳng

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

 

 

III. Nhu cầu xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng

STT

Tên ngành, nghề

Ghi chú

Trình độ trung cấp

Trình độ cao đẳng

Ngành, nghề do cơ quan quản lý nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo

Ngành, nghe chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

...

 

 

 

 

(tích dấu (X) vào cột ghi chú cho các ngành, nghề tương ứng)

* Lưu ý:

- Tên các ngành, nghề đề xuất quy định tại Thông tư số 26/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

- Không đề xuất lại các ngành, nghề đã xây dựng, ban hành tại Phụ lục 01 kèm theo công văn này.

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.