Open navigation

Công văn 1617/GSQL-GQ4 ngày 12/10/2023 Vướng mắc C_O mẫu D

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1617/GSQL-GQ4

V/v vướng mắc C/O mẫu D

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2023

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Trong thời gian vừa qua, Cục Giám sát quản lý về Hải quan nhận được vướng mắc của các doanh nghiệp về việc không thấy thông tin C/O mẫu D điện tử trên hệ thống của Việt Nam mặc dù tổ chức cấp C/O của nước xuất khẩu đã hoàn tất việc cập nhật trên hệ thống của nước xuất khẩu. Về vấn đề này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Khoản 12 Điều 1 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư số 10/2022/TT-BCT ngày 01/6/2022 của Bộ Công Thương quy định cơ quan hải quan có thể chấp nhận Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu D hoặc Chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu D điện tử.

Do vậy, trong trường hợp cơ quan hải quan không tra cứu được C/O mẫu D điện tử trên hệ thống một cửa quốc gia, đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn doanh nghiệp có thể nộp C/O mẫu D được ký tay và đóng dấu mực hoặc thực hiện chữ ký và con dấu dưới hình thức điện tử theo quy định tại Khoản 4 Điều 7 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư số 10/2022/TT-BCT ngày 01/6/2022 của Bộ Công Thương.

Đối với các trường hợp áp dụng C/O mẫu D có mẫu dấu và chữ ký điện tử của một số nước thành viên, Tổng cục Hải quan đã có các công văn thông báo số 6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020; công văn số 3480/TCHQ-GSQL ngày 29/5/2020; công văn số 1120/TCHQ-GSQL ngày 10/3/2021; và công văn số 8198/TCHQ-GSQL ngày 10/3/2021.

Việc khai, thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa thực hiện theo quy định tại Điều 11 và Điều 12 Thông tư số 33/2023/TT-BTC ngày 31/5/2023 của Bộ Tài chính.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Văn Thọ (để b/c);
 - Lưu: VT, GQ4 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Đào Duy Tám

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.