Open navigation

Công văn 2881/HQTPHCM-GSQL ngày 09/10/2023 Dán nhãn lên hàng hóa gửi kho ngoại quan

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2881/HQTPHCM-GSQL

V/v dán nhãn lên hàng hóa gửi kho ngoại quan

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 10 năm 2023

 Kính gửi: Công ty TNHH Jas Việt Nam
(Số 30, Phan Thúc Duyện, p4, q. Tân bình, Thành phố Hồ Chí Minh).

Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh trả lời Công văn số 11/JAS-2023 ngày 06/10/2023 của Công ty TNHH Jas Việt Nam về việc xin dán shipping mark như sau:

Các dịch vụ được thực hiện trong kho ngoại quan được quy định tại Điều 83 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015; được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ:

“Điều 83. Các dịch vụ được thực hiện trong kho ngoại quan

Chủ hàng hóa gửi kho ngoại quan trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho chủ kho ngoại quan hoặc đại lý làm thủ tục hải quan thực hiện các dịch vụ sau đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan:

1. Gia cố, chia gói, đóng gói bao bì; đóng ghép hàng hóa; phân loại phẩm cấp hàng hóa, bảo dưỡng hàng hóa.

2. Lấy mẫu hàng hóa để phục vụ công tác quản lý hoặc làm thủ tục hải quan.

3. Chuyển quyền sở hữu hàng hóa.

4. Riêng đối với kho ngoại quan chuyên dùng chứa hóa chất, xăng dầu, nếu đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về hải quan và yêu cầu quản lý nhà nước chuyên ngành có liên quan được phép pha chế, chuyển đổi chủng loại hàng hóa.”

Đề nghị Công ty nghiên cứu quy định nêu trên và liên hệ Chi cục hải quan quản lý kho ngoại quan để được hướng dẫn thực hiện.

Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh phúc đáp để Công ty TNHH Jas Việt Nam biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Cục (để b/c);
- CC HQ CNC, (để biết);
 - Lưu: VT, GSQL. Bảo (03b).

TL. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG GIÁM SÁT
QUẢN LÝ VỀ HẢI QUAN
 Vương Tuấn Nam

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.