Open navigation

Công văn 4694/TCT-DNNCN ngày 24/10/2023 Hướng dẫn vướng mắc về sử dụng hóa đơn điện tử

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4694/TCT-DNNCN

V/v hướng dẫn vướng mắc về sử dụng hóa đơn điện tử

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2023 

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1042/CTDTH-TTHT ngày 15/09/2023 của Cục thuế Đồng Tháp đề nghị hướng dẫn vướng mắc về sử dụng hóa đơn điện tử.

Căn cứ quy định tại Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội; Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính; Thông báo số 547/TB-TCT ngày 03/8/2023 của Tổng cục Thuế.

Căn cứ quy định, hướng dẫn nêu trên, theo nội dung vướng mắc của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Người nộp thuế có kinh doanh nhiều ngành nghề, nhiều mô hình kinh doanh có thể sử dụng nhiều hình thức hóa đơn điện tử nếu đáp ứng điều kiện về đăng ký sử dụng hóa đơn theo quy định.

Đối với hóa đơn điện tử có mã của CQT được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với CQT không bắt buộc phải có thông tin địa chỉ người mua. Tuy nhiên, người bán có trách nhiệm thực hiện kê khai đầy đủ thông tin người mua (tên, địa chỉ, mã số định danh cá nhân/mã số thuế) trên hóa đơn nếu người mua yêu cầu. Tổng cục Thuế đã ban hành Thông báo số 547/TB-TCT ngày 03/8/2023 về việc đính chính quy định về thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ HĐĐT và phương thức truyền nhận với cơ quan Thuế ban hành theo quyết định số 1510/QĐ-TCT ngày 21/9/2022, theo đó đã bổ sung chỉ tiêu địa chỉ trên HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền. Thông báo đồng thời đã được gửi cho các tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT, tổ chức kết nối truyền dữ liệu trực tiếp tới cơ quan Thuế để thực hiện.

Trong trường hợp ứng dụng của đơn vị cung cấp giải pháp chưa nâng cấp để đáp ứng theo Thông báo số 547/TB-TCT ngày 03/8/2023 của Tổng cục Thuế thì Cục Thuế nắm bắt thông tin yêu cầu đơn vị cung cấp giải pháp thực hiện và phản ánh về Tổng cục Thuế để được hỗ trợ.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Mai Sơn (để báo cáo);
- Vụ CS, PC;
- Cục CNTT;
- Website TCT;
 - Lưu VT, DNNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DNNVV
VÀ HKD, CN
PHÓ VỤ TRƯỞNG Tạ Thị Phương Lan

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.