Open navigation

Công văn 2807/HQTPHCM-GSQL ngày 29/09/2023 Khai báo mã NVL mã sản phẩm theo loại hình sản xuất xuất khẩu

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2807/HQTPHCM-GSQL

V/v khai báo mã NVL, mã sản phẩm theo loại hình SXXK

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 9 năm 2023

 Kính gửi: Công ty TNHH nhựa kỹ thuật Sakura.
(Đ/c: 23 đường s 12, khu phố 1, Linh Tây, TP. Thủ Đức, TP.HCM)

Phúc đáp Công văn số 2207-12/CV ngày 20/9/2023 của Quý Công ty về việc nêu tại trích yếu, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

- Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT- BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính thì:

“…

Trường hợp nhập khu nguyên liệu, vật tư để gia công; sn xuất xuất khẩu, và xuất khẩu sản phẩm gia công, sản xuất xuất khẩu, người khai hi quan phi khai mã sản phẩm xuất khẩu, mã nguyên liệu, vật tư nhập khu phù hợp với thực tế quản trị, sn xuất của người khai hải quan tại chỉ tiêu mô tả hàng hóa theo hưng dn của Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này trên tờ khai hải quan khi làm thủ tục nhập khẩu, xuất khu”.

- Theo quy định tại điểm a khon 2 Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT- BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính thì:

“…

Trường hợp quản trị sản xuất của tổ chức, cá nhân có sử dụng mã nguyên liệu, vật tư, mã sản phẩm khác với mã đã khai báo trên tờ khai hải quan khi nhập khu nguyên liệu, vật tư, xuất khu sản phẩm, tổ chức, cá nhân phải xây dựng, lưu giữ bảng quy đi tương đương giữa các mã này và xuất trình khi cơ quan hải quan kiểm tra hoặc có yêu cầu giải trình”.

Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh trả lời để Quý Công ty được biết.

Trân trọng./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưng (để b/c);
- PCT Nguyễn Hữu Nghiệp (để b/c);
- Phòng CNTT (để đăng website);
- Lưu: VT, GSQL.Thủy (03b).

TL. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG
GIÁM SÁT QUẢN LÝ VỀ HẢI QUAN
 Vương Tuấn Nam

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.