Open navigation

Công văn 7502/BCT-TKNL ngày 27/10/2023 Kiểm tra hiệu suất và dán nhãn năng lượng Công ty trách nhiệm hữu hạn Điện tử Samsung HCMC CE Complex

BỘ CÔNG THƯƠNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7502/BCT-TKNL

V/v kiểm tra hiệu suất và dán nhãn năng lượng Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2023

 Kính gửi: Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex

Bộ Công Thương nhận được Công văn số 942/2023/CUSTOMS/SEHC ngày 23 tháng 10 năm 2023 của Công ty TNHH Điện tử SAMSUNG HCMC CE COMPLEX về việc thử nghiệm hiệu suất năng lượng đối với sản phẩm máy thu hình. Sau khi xem xét các nội dung liên quan, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Căn cứ Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện; Quyết định số 14/2023/QĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới;

Căn cứ vào hồ sơ do Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex cung cấp và các tiêu chuẩn liên quan: các sản phẩm Máy thu hình (chi tiết tại Phụ lục kèm theo Công văn này) do công ty nhập khẩu là các sản phẩm phục vụ nghiên cứu không thuộc phạm vi áp dụng kiểm tra hiệu suất và dán nhãn năng lượng.

Các thông tin chi tiết, làm rõ đề nghị liên hệ: Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công Thương, địa chỉ số 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội; ĐT: 024.22202358; email: nhannangluong@moit.gov.vn./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
 - Lưu: VT, TKNL(LT);

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
 Phương Hoàng KimPHỤ LỤC

DANH SÁCH CÁC SẢN PHẨM KHÔNG KHÔNG THUỘC PHẠM VI ÁP DỤNG KIỂM TRA HIỆU SUẤT VÀ DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG
(ban hành kèm theo Công văn số 7502/BCT-TKNL ngày 27 tháng 10 năm 2023)

STT

MODEL/SERIAL

TÊN HÀNG

SỐ LƯỢNG

1

HG43CU700AGXXP/SA2023101301XP

TIVI LED HIỆU SAMSUNG 43"

1 SET

2

HG43CU700AGXXP/SA2023101302XP

TIVI LED HIỆU SAMSUNG 43"

1 SET

3

HG50CU700AGXXP/SA2023101303XP

TIVI LED HIỆU SAMSUNG 50"

1 SET

4

HG50CU700AGXXP/SA2023101304XP

TIVI LED HIỆU SAMSUNG 50"

1 SET

5

HG55CU700AGXXP/SA2023101305XP

TIVI LED HIỆU SAMSUNG 55"

1 SET

6

HG55CU700AGXXP/SA2023101306XP

TIVI LED HIỆU SAMSUNG 55"

1 SET

Ghi chú: Sản phẩm thuộc vận đơn số 611405370295 (18/10/2023)

Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.