Open navigation

Công văn 7880/VPCP-QHQT ngày 11/10/2023 Ký Quyết định của Ủy ban Thương mại về sửa đổi Nghị định thư số 1 trong Hiệp định EVFTA

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7880/VPCP-QHQT

V/v ký Quyết định của Ủy ban Thương mại về việc sửa đổi Nghị định thư số 1 trong Hiệp định EVFTA

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2023

 Kính gửi: Bộ Công Thương.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại Tờ trình số 6610/TTr-BCT ngày 26 tháng 9 năm 2023 trình Chính phủ về việc ký Quyết định của Ủy ban Thương mại về việc sửa đổi Nghị định thư số 1 về Quy định hàng hóa có xuất xứ và phương thức hợp tác quản lý hành chính trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA), Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang giao Bộ Công Thương:

1. Làm rõ việc tiếp thu giải trình ý kiến các cơ quan liên quan, nhất là ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp; rà soát, xác định rõ các văn bản cần sửa đổi, bổ sung khi ký Quyết định của Ủy ban Thương mại sửa đổi Nghị định thư số 1 về Quy định hàng hoá có xuất xứ và phương thức hợp tác quản lý hành chính trong Hiệp định EVFTA.

2. Bổ sung 01 Điều vào dự thảo Nghị quyết của Chính phủ: “Bộ Công Thương rà soát kỹ, chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung, số liệu báo cáo và các nội dung sửa đổi Nghị định thư số 1 về Quy định hàng hoá có xuất xứ và phương thức hợp tác quản lý hành chính trong Hiệp định EVFTA”.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công Thương biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Trần Lưu Quang (để b/c);
- Bộ Tư pháp;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành, Vụ TH;
 - Lưu: VT, QHQT (2). ĐT

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Nguyễn Xuân Thành

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.