Open navigation

Công văn 2411/TCT-CS ngày 14/06/2023 Xử lý hóa đơn đã lập

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2411/TCT-CS

V/v xử lý hóa đơn đã lập

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2023

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 8023/CTQNI-NVDTPC ngày 21/09/2022 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh về việc xử lý hóa đơn đã lập. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2023 của Chính phủ quy định:

“Điều 4. Nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ

1. Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dung để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa) và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định này.”

Căn cứ quy định, hướng dẫn nêu trên, đối với trường hợp nêu tại công văn số 8023/CTQNI-NVDTPC ngày 21/09/2022 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh thì Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Văn Lang thực hiện xuất hóa đơn theo hướng dẫn đối với trường hợp hoàn trả hàng hóa tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ PC, KK;
 - Lưu: VT, CS (2)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG




 Phạm Thị Minh Hiền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.