Open navigation

Công văn 4725/TCT-CS ngày 25/10/2023 Thuế giá trị gia tăng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4725/TCT-CS

V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2023

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh;
 - Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 8703/CTTPHCM-TTKT5 ngày 11/7/2023 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh, công văn số 6013/CTQNI-KK ngày 16/6/2023 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh về thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 76 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 quy định thẩm quyền quyết định hoàn thuế;

Căn cứ khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 19/4/2016 sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 13 Luật thuế GTGT 13/2008/QH12 (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 31/2012/QH13) quy định về hoàn thuế đối với dự án đầu tư;

Căn cứ khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 sửa đổi, bổ sung Điều 10 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015) quy định về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư;

Căn cứ khoản 3 Điều 1 Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29/7/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 10 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 100/2016/NĐ-CP) quy định về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư;

Căn cứ khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn về hoàn thuế GTGT;

Căn cứ khoản 3 Điều 1 Thông tư số 13/2023/TT-BTC ngày 28/02/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29/7/2022 của Chính phủ và sửa đổi bổ sung Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư;

Căn cứ khoản 8 Điều 40 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020 quy định về nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

Căn cứ khoản 2 Điều 41 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020 quy định về điều chỉnh dự án đầu tư.

Về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư chia nhiều giai đoạn, hạng mục đầu tư, Tổng cục Thuế đã có công văn số 4261/TCT-KK ngày 01/11/2018 trả lời Công ty TNHH MGA Việt Nam, công văn số 4838/TCT-CS ngày 10/12/2021 trả lời Cục Thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Công ty TNHH Hóa chất Hyosung Vina (bản photocopy kèm theo).

Từ ngày 12/9/2022, thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29/7/2022 của Chính phủ.

Đề nghị Cục Thuế căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên, căn cứ hồ sơ đề nghị hoàn thuế, kỳ hoàn thuế cụ thể, xác định chính xác thời điểm dự án chính thức đi vào hoạt động và số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư phát sinh trong giai đoạn đầu tư để xem xét, xử lý theo quy định và theo thẩm quyền.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ CST, PC-BTC;
- Vụ PC, KK-TCT;
- Website TCT;
 - Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
 Lưu Đức Huy

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.