Open navigation

Công văn 4767/TCT-CS ngày 26/10/2023 Giải đáp chính sách lệ phí trước bạ

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4767/TCT-CS

V/v: giải đáp chính sách lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2023

 Kính gửi: Công ty TNHH Sangshin Central Việt Nam 
(Địa chỉ: Lô CN3, cụm Công nghiệp Đông Ái Tử, thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị).

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 05/SSCV/CV-TCT ngày 13/09/2023 của Công ty TNHH Sangshin Central Việt Nam về hướng dẫn miễn lệ phí trước bạ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 1 Điều 3; khoản 25 Điều 10 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ;

Chính sách về lệ phí trước bạ (Nghị định số 10/2022/NĐ-CP) đã có quy định các trường hợp phải nộp và được miễn lệ phí trước bạ, Cục Thuế tỉnh Quảng Trị đã có công văn số 1103/CTQTR-TTHT ngày 12/9/2023 yêu cầu Công ty cung cấp đầy đủ hồ sơ của các tài sản có liên quan để Chi cục Thuế khu vực Triệu Hải xử lý miễn lệ phí trước bạ theo đúng quy định. Do đó, đề nghị Công ty TNHH Sangshin Central Việt Nam liên hệ với Cục Thuế tỉnh Quảng Trị và cung cấp đầy đủ hồ sơ để được xem xét cụ thể, giải quyết theo quy định pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Cục Thuế tỉnh Quảng Trị;
- Vụ CST, Vụ PC (BTC);
 - Vụ Pháp ch
ế (TCT);
- Website TCT;
 - Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Hoàng Thị Hà Giang

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.