Open navigation

Công văn 11588/BTC-QLCS ngày 24/10/2023 Thực hiện Quyết định 25_2023_QĐ-TTg

BỘ TÀI CHÍNH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11588/BTC-QLCS

V/v Triển khai thực hiện Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg ngày 03/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2023

 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Ngày 03/10/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023.

Để triển khai thực hiện Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg, Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Phổ biến, quán triệt việc thi hành Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg đến các đối tượng có liên quan.

2. Thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo quy định tại khoản 4 Điều 6 Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg và các nội dung khác có liên quan.

Bộ Tài chính mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; trường hợp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề nghị kịp thời có văn bản gửi về Bộ Tài chính để phối hợp giải quyết theo quy định./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Hồ Đức Phớc (để b/c);
- Các đồng chí Thứ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Cục Thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Vụ Pháp chế;
- Tổng cục Thuế;
 - Lưu: VT, QLCS. (66)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Đức Chi

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.