Open navigation

Công văn 5551/TCHQ-PC ngày 27/10/2023 Vướng mắc xử phạt hành vi khai sai đối với hàng nhập khẩu loại hình gia công

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5551/TCHQ-PC

V/v vướng mắc xử phạt hành vi khai sai đối với hàng nhập khẩu loại hình gia công

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2023

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh

Trả lời Công văn số 3415/HQQN-CBL&XLVP ngày 06/10/2023 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh về vướng mắc liên quan đến áp dụng điều, khoản xử phạt hành vi khai sai về lượng, chủng loại, trị giá đối với hàng nhập khẩu loại hình nhập gia công miễn thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 10, khoản 3 Điều 31 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ), Điều 8 Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đối chiếu với hồ sơ vụ việc cụ thể, trường hợp xác định doanh nghiệp khai sai về lượng (tang vật có trị giá trên 10.000.000 đồng), chủng loại, trị giá hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng miễn thuế trước khi cơ quan hải quan xem xét thực hiện miễn thuế thì căn cứ quy định trên để xác định hành vi vi phạm và xử lý theo thẩm quyền.

Tổng cục Hải quan thông báo Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
 - Lưu: VT, PC (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Trần Việt Hưng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.