Open navigation

Công văn 4730/TCT-KTNB ngày 25/10/2023 Vướng mắc trong triển khai kiểm soát tài sản thu nhập

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4730/TCT-KTNB

V/v vướng mắc trong triển khai kiểm soát tài sản, thu nhập.

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2023

 

Kính gửi:

- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 - Các Vụ/đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Thuế.

Trong quá trình tổ chức triển khai, hướng dẫn việc thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập hàng năm, Tổng cục Thuế nhận được nhiều vướng mắc của Cục Thuế các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương trong việc xác định người có nghĩa vụ kê khai hằng năm, để đảm bảo triển khai đúng quy định hiện hành và thống nhất trong toàn ngành, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 10, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ và công văn số 325/C.IV-PII ngày 15/9/2023 của Thanh tra Chính phủ giải đáp vướng mắc về kê khai tài sản, thu nhập có hướng dẫn: “Theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ, các ngạch công chức “Kiểm tra viên thuế” có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hằng năm

Do đó, các công chức giữ ngạch kiểm tra viên cao cấp thuế; kiểm tra viên chính thuế; kiểm tra viên thuế; kiểm tra viên trung cấp thuế đều thuộc đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập hằng năm”.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Vụ/đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Thuế căn cứ hướng dẫn tại công văn số 325/C.IV-PII của Thanh tra Chính phủ nêu trên (gửi kèm theo) để triển khai thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập tại đơn vị theo đúng quy định./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
 - Lưu: VT, KTNB (02b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Mai Xuân Thành

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.