Open navigation

Công văn 4974/TCT-DNNCN ngày 07/11/2023 Giảm tiền thuê đất thuê mặt nước theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4974/TCT-DNNCN

V/v giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2023

 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Đà Nẵng

Trả lời Công văn số 7013/CTDAN-HKDCN ngày 16/6/2023 của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng về giảm bổ sung tiền thuê đất, thuê mặt nước theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 2, Điều 3, khoản 1 Điều 5 các Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/01/2023, Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/9/2021, Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg ngày 10/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp người sử dụng đất đáp ứng đúng các quy định về đối tượng áp dụng và nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ trong thời hạn quy định thì được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo các Quyết định hỗ trợ của Thủ tướng Chính phủ.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính đã có công văn số 10164/BTC-TCT ngày 05/10/2022 trả lời UBND tỉnh Khánh Hòa và Tổng cục Thuế đã có Công văn số 1846/TCT-CS ngày 17/05/2023 trả lời Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế (bản photocopy kèm theo). Đề nghị Cục thuế thành phố Đà Nẵng tham khảo các công văn hướng dẫn trên và căn cứ hồ sơ cụ thể tại địa phương để thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tổng cục Thuế ghi nhận vướng mắc của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng về việc nhập Quyết định điều chỉnh số tiền thuê đất, thuê mặt nước đã được miễn giảm để nâng cấp ứng dụng CNTT và sẽ có hướng dẫn thống nhất trong thời gian tới.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Đà Nẵng được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Mai Sơn (để b/c);
- Vụ PC, KK, CS, Cục CNTT (TCT);
- Website Tổng cục Thuế;
 - Lưu: VT, DNNCN (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DNNVV VÀ HKD, CN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Lý Thị Hoài Hương

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.