Open navigation

Công văn 8074/BCT-CN ngày 14/11/2023 Lấy ý kiến về đề nghị cho phép xuất khẩu tinh quặng bô-xít tồn kho

BỘ CÔNG THƯƠNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8074/BCT-CN

V/v lấy ý kiến về đề nghị cho phép xuất khẩu tinh quặng bô-xít tồn kho

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2023

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
 - Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

Bộ Công Thương nhận được Văn bản số 5528/VPCP-CN ngày 21 tháng 7 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, theo đó chuyển kiến nghị của Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Tín Hưng tại Văn bản số 01/2023/XK-TH ngày 23 tháng 5 năm 2023 về việc đề nghị cho phép xuất khẩu tinh quặng bô-xít tồn kho để Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Về kiến nghị xuất khẩu quặng bô-xít tồn kho tại tỉnh Lạng Sơn, ngoài kiến nghị nêu trên, Bộ Công Thương nhận được Tờ trình số 05/2023/TTXK-BH ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Công ty cổ phần Khai thác khoáng sản Bắc Hà đề nghị cho phép xuất khẩu tinh quặng bô-xít tồn kho tại tỉnh Lạng Sơn.

Căn cứ quy định tại Điều 14, Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, Bộ Công Thương gửi quý Cơ quan bản sao Văn bản số 01/2023/XK-TH ngày 23 tháng 5 năm 2023 và Tờ trình số 05/2023/TTXK-BH ngày 14 tháng 8 năm 2023 cùng các hồ sơ, tài liệu kèm theo để nghiên cứu, có ý kiến về đề nghị cho phép xuất khẩu tinh quặng bô-xít tồn kho của các Công ty tại các Văn bản nêu trên.

Văn bản góp ý gửi về Bộ Công Thương trước ngày 20 tháng 11 năm 2023 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./. 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- VPCP;
- Công ty Tín Hưng;
- Công ty CP KTKS Bắc Hà;
 - Lưu: VT, CN (03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Đỗ Thắng Hải

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.